Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert bomullshybrid MON 88913 x MON 15985 fra Monsanto

Bestilt:

Rapportnr: 2009: 04

Publisert: 16.02.2009

Hovedbudskap:

Helse- og miljørisikovurderingen av den insektsresistente og herbicidtolerante bomullshybriden MON 88913 x MON 15985 fra Monsanto (EFSA/GMO/UK/2007/42) er utført av Faggruppe for genmodifiserte organismer i Vitenskapskomiteen for mattrygghet.

Mattilsynet og Direktoratet for naturforvalting (DN) ber Vitenskapskomiteen for mattrygghet om å vurdere den genmodifiserte bomullshybriden MON 88913 x MON 15985 til import og prosessering, og til bruk i næringsmidler og fôrvarer. Søknaden gjelder ikke dyrking eller bruk av hele bomullsfrø som mat.

Samlet vurdering:

Faggruppe for genmodifiserte organismer konkluderer med at bomullsfrøolje fra MON 15985 x MON 1445 er vesentlig lik olje fra umodifiserte bomullsfrø, og finner ikke at bruk av matoljen, isolert sett, utgjør noen større helserisiko enn kommersiell olje fra umodifiserte bomullsplanter.

Manglende datagrunnlag gjør at et mindretall av medlemmene i faggruppen (K. M. Nielsen, C. Linnestad, A. Myhr, T. Bøhn, O. Stabbetorp, H. Klungland) ikke ønsker å konkludere med hensyn på risiko knyttet til tilstedeværelse av nptII-genet.

En samlet faggruppe finner det lite trolig at den omsøkte bruken av bomullslinjen MON 15985 x MON 1445 vil medføre endret risiko for miljø i forhold til annen bomull.

Kontakt

Merethe Aasmo-Finne

Fagdirektør miljø. Dr.Scient.

T: 93 06 22 72
Send e-post

Andre populære artikler