Biologisk mangfold

Havnespy – vurdering av risiko for norsk biologisk mangfold

Bestilt:

Rapportnr:

Publisering: 10.02.2023

Hovedbudskap:

VKM skal vurdere hvilken risiko sekkdyret havnespy kan utgjøre for norsk biologisk mangfold dersom arten får spre seg langs norskekysten.

VKM skal også vurdere negative konsekvenser for marine næringer.

Risikovurderingen gjøres på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Bakgrunn


Havnespy (Didemnum vexillum), også kalt japansk sjøpung, ble første gang oppdaget i Norge utenfor Stavanger i november 2020. Så langt er den observert på 26 ulike steder i Rogaland og Vestland, ifølge Artsdatabanken.

Havnespy er en fremmed, skadelig art som hører hjemme i Stillehavet. Artsdatabanken klassifiserte den som dørstokkart i 2018, og vurderte at potensialet for invasjon og negative økologiske effekter er svært høy. I tillegg kan havnespy ha store negative konsekvenser for marine næringer.

Oppdrag

Miljødirektoratet trenger kunnskap om havnespy i Norge for å kunne prioritere tiltak som kan redusere konsekvenser av at arten etablerer seg. I tillegg til å gjøre en risikovurdering av havnespy, skal VKM identifisere og vurdere risikoreduserende tiltak, og foreslå “tiltakspakker”.

Oppdraget er delt i to. I første del skal aktuelle strakstiltak på kort sikt (1-3 år) listes opp og vurderes. I andre del skal det leveres en helhetlig rapport som svar på oppdraget.

Prosjektgruppe

Prosjektgruppen består av:

- Johanna Järnegren Åpnes i nytt vindu., faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter, CITES (faglig ansvarlig)

- Vivian Husa Pdf, 56.2 kB, åpnes i nytt vindu., ekstern ekspert, Havforskningsinstituttet

- Bjørn Gulliksen Pdf, 55.5 kB, åpnes i nytt vindu., ekstern ekspert, Universitetet i Tromsø

- Eivind Oug Pdf, 57 kB, åpnes i nytt vindu., ekstern ekspert/pensjonist, Norsk institutt for vannforskning, NIVA

- Martin Malmstrøm, Åpnes i nytt vindu. VKMs sekretariat, prosjektleder

Risikovurderingen skal godkjennes av VKMs faggruppe for biologisk mangfold. I slutten av mars 2022 skal VKM levere et notat med foreløpige vurderinger av strakstiltak. Den fullstendige risikovurderingen skal leveres i løpet av februar 2023..

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
vkm@vkm.no

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

©2004-2023 VKM

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie