Biologisk mangfold

Havnespy – vurdering av risiko for norsk biologisk mangfold

Bestilt:

Rapportnr: 2023: 07

Publisert: 17.02.2023

Hovedbudskap:

Det er svært usannsynlig at den invaderende sjøpungarten havnespy (Didemnum vexillum ) kan utryddes fra norske farvann. For å bremse spredningen, er det viktig å overvåke arten og sette inn tiltak for å begrense at den spres videre med fritidsbåter og maritimt utstyr.

Det er hovedbudskapet i en risikovurdering av havnespy, som VKM har gjort for Miljødirektoratet.

Bakgrunn

Havnespy er en fremmed art som stammer fra det vestlige Stillehavet. Den ble første gang registrert i Norge i november 2020, i Stavanger. Per februar 2023 er den registrert fem ulike steder på Vestlandet.

Havnespy går for å være invaderende. Den danner teppeformede kolonier og kan konkurrere ut andre arter ved at den gror over disse og reduserer livsfunksjon og mulighet for vekst. Arten vokser raskt og kan spres både ved kjønnet og ukjønnet formering, og har få predatorer.

Det kan få store negative konsekvenser for norsk biologisk mangfold hvis den sprer seg til ulike sårbare økosystemer og habitater. I tillegg kan etablering ha negative konsekvenser for marin næringslivsvirksomhet.

Hva har VKM gjort?

I tillegg til risikovurdering av havnespy, har VKM identifisert og vurdert risikoreduserende tiltak.

VKMs vurdering er basert på vitenskapelige artikler og rapporter, og på ekspertenes forståelse av hvor relevante internasjonale funn er for norske forhold. VKM har også hatt direkte kontakt med utenlandske forskere, som har bidratt med sin ekspertise.

Resultater og konklusjoner

Ifølge VKM har havnespy trolig kommet til norskekysten som påvekst på skipsskrog.

-Vår vurdering er at spredning over lengre distanser, det vil si over 100 km, først og fremst skjer via større skip eller installasjoner, som oljerigger. Dette er den største faktoren knyttet til sannsynligheten for spredning, sier Johanna Järnegren, som er faglig ansvarlig for arbeidet.

VKM mener det er veldig usannsynlig at havnespy kan utryddes helt fra norske farvann.

-Det er likevel mulig å bremse skadevirkninger på økosystemer og habitater hvis det settes inn målrettede tiltak, sier Järnegren.

I etableringsfasen er det ifølge VKM viktig med overvåking av arten, og at det settes inn tiltak for å begrense risikoen for at havnespy spres med fritidsbåter og forskjellig marint utstyr.

-På lengre sikt vil det være nødvendig med internasjonalt samarbeid, blant annet for å hindre at skipstrafikk fører til ytterligere spredning av havnespy over lange distanser, sier Järnegren.

Risikovurderingen er godkjent av VKMs faggruppe for biologisk mangfold.

Kontakt

Johanna Järnegren

Medlem av faggruppen for biologisk mangfold. Ph.d.

M: 91 89 71 48

Andre populære artikler