Dyrehelse og dyrevelferd

Handel med frossen melke fra oppdrettsfisk - risiko for smitteoverføring

Bestilt:

Rapportnr: 2019:02

Publisert: 27.03.2019

Hovedbudskap:

Smittsomme sykdommer kan følge med frossen melke, enten direkte fra stamfisken eller gjennom forurensning fra miljøet.

Det er hovedbudskapet i en risikovurdering som Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har gjort på oppdrag fra Mattilsynet.

Melke som smittekilde

Noen smittestoffer kan overføres gjennom kjønnsprodukter (egg og melke) i atlantisk laks (Salmo salar) og regnbueørret (Oncorhynchus mykiss). Dagens handel av kjønnsprodukter omfatter i hovedsak egg. For befruktede egg er overflatedesinfeksjon en standard prosedyre ved forebygging av infeksjoner. Den eneste kjente bruken av frossen melke er å befrukte egg.

- Det er ikke mulig å desinfisere melke uten å redusere levedyktigheten til spermier. Melke kan inneholde smittestoffer som kommer fra stamfisken. Forurensning fra miljøet vil også kunne skje, enten når fisken gjennomgår kjønnsmodning eller under uttak av melke, sier Espen Rimstad som er faglig ansvarlig for denne risikovurderingen.

Dokumentering av sykdomsfrihet

Fiskesykdommer er listeført både på nasjonalt og internasjonalt nivå. Hensikten med listen er å etablere standarder for kontroll og forebygging av sykdommer. Det er et krav for alle stamfiskstasjoner som produserer melke at disse er fri for sykdommer beskrevet i regelverket i EU og Norge.

- For infeksjoner som angriper flere organer i fisken, er det mulig at smittestoffet også kan være til stede i melke. I slike tilfeller kan testing av andre vevsprøver enn melke være aktuelt. I risikovurderingen fremhever vi at spesifikk testing av melke ikke kan garantere frihet fra smittestoff eller sykdom, sier Rimstad.

Noen smittestoffer krever ekstra oppmerksomhet

Virale eller bakterielle smittestoffer som er til stede i fiskens slimlag eller i vannet vil potentielt kontaminere melke, enten før eller ved uttak. Antallet mulige infeksiøse smittestoffer, inklusive opportunister, som kan være til stede er derfor stort. Fem smittestoffer er imidlertid ansett å være av høyere relevans for spredning av smittsomme sykdommer gjennom frossen melke.

- Smittestoffene Infeksiøs pankreas nekrose virus og Renibacterium salmoninarum (som forårsaker bakteriell nyresyke) kan overføres vertikalt, det vil si fra foreldredyr til avkom. Begge infeksjonene kan også spres mellom fisk. Av den grunn er det viktig at stamfisken er fri for disse smittestoffene, sier Rimstad.

I tillegg er Piscirickettsia salmonis, Flavobacterium psychrophilum samt Infeksiøs hematopoietisk nekrose virus, vurdert å være av høy relevans.

Kunnskapshull

Det er gjort få studier på spredning av smittestoffer gjennom melke fra laksefisk. Det mangler informasjon om infisert melke kan smitte egg ved befruktning. Laboratoriestudier på vertikal overføring av sykdommer speiler sjelden data fra den virkelige verden. Det mangler også kunnskap om så godt som nesten alle listeførte og ikke-listeførte sykdommer i melke, noe som begrenser en mer fullstendig vurdering av risiko.

Prosjektgruppen i VKM

Prosjektgruppen bestod av:

Prosjektgruppen ble satt sammen på bakgrunn av relevant faglig kompetanse om fiskehelse, virologi, bakteriologi, patologi, epidemiologi og erfaring med risikovurdering.

VKMs faggruppe for dyrehelse og dyrevelferd var ansvarlig for vurderingen.

Kontakt

Espen Rimstad

Leder av faggruppen for genmodifiserte organismer - legemidler, og medlem av hovedkomiteen. Professor.

M: 959 48 745

Dean Basic

Seniorrådgiver dyrehelse og dyrevelferd

T: 45 43 20 45
Send e-post

Andre populære artikler