Hygiene og smittestoffer

Foreløpig risikovurdering vedrørende Yersinia enterocolitica i kjøttkjeden

Bestilt:

Rapportnr: 2005: 40

Publisert: 30.06.2005

Hovedbudskap:

VKMs faggruppe for hygiene og smittestoffer har på eget initiativ tatt opp spørsmålet om vurdering av Yersinia enterocolitica som zoonotisk smittestoff under norske forhold. Mattilsynet har uttrykt ønske om en foreløpig risikovurdering, for så å vurdere behovet for en mer omfattende risikovurdering senere.

Yersiniose er navnet på sykdommen som forårsakes av Y. enterocolitica. Dette er en sykdom som smitter fra dyr til menneske og kan kalles en zoonose. Den vanligste smitteveien er gjennom næringsmidler. 

Y. enterocolitica har fått økende oppmerksomhet de siste tiårene og isoleres særlig fra pasienter med akutt mageinfeksjon. Noen pasienter har symptomer som ligner på blindtarmbetennelse. Y. enterocolitica kan også forårsake alvorlige komplikasjoner etter selve infeksjonen. Reaktiv artritt er et slikt eksempel.

På verdensbasis har det vært en økning i antall tilfeller av yersiniose de siste 30 år. I Skandinavia har det derimot vært en nedgang i de siste 10-15 årene. Nedgangen i Norge er sammenfallende med forbedrede slaktehygieniske metoder.

Y. enterocoliticaer en av få zoonotiske bakterier som har et stabilt reservoar hos husdyr i Norge. Gris er regelmessig bærer av en stamme som kan gi sykdom hos menneske. Selv om gris anses som den viktigste smittekilden, vet man ikke hvor stor andel som smittes via svinekjøtt i forhold til andre kilder som for eksempel ubehandlet drikkevann.

I Norge blir de fleste grisene slaktet 150-180 dager gamle. I denne aldersgruppen har grisene ofte kvittet seg med Y. enterocolitica i tarmen mens munnhulen og særlig mandlene fortsatt er infiserte. Følgelig bør det legges stor vekt på hygienisk håndtering av hodet og halsområdet ved slakting av gris.

En tilsynelatende lav forekomst av Y. enterocolitica i mat kan skyldes mangel på gode påvisningsmetoder. Isolasjonsmetodene som rutinemessig benyttes i mikrobiologiske laboratorier er ikke sensitive nok. Det er derfor behov for en standardisert DNA-basert teknikk for å påvise Y. enterocolitica i kliniske prøver samt prøver fra mat og miljø.

Kontakt

Andre populære artikler