Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Foreløpig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert maishybrid 1507 x 59122 x MON810 x NK603 (EFSA/GMO/NL/2011/92)

Bestilt:

Rapportnr: 2012: 17

Publisert: 12.06.2012

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har på oppdrag fra Mattilsynet og Direktoratet for naturforvalting utført en helse- og miljørisikovurdering av den genmodifiserte maishybriden 1507 x 59122 x MON810 x NK603. Maishybriden er risikovurdert med hensyn til import, prosessering og bruk i næringsmidler og fôrvarer. Søknaden gjelder ikke dyrking.

Maishybriden er dannet ved konvensjonelle kryssinger mellom de genmodifiserte maislinjene 1507, 59122, MON810 og NK603.

De seks innsatte genene gir maisplantene toleranse mot ugrasmidler med virkestoffene glyfosat og glufosinat-ammonium og resistens mot angrep fra arter i billeslekten Diabrotica og sommerfuglordenen Lepidoptera. Maishybriden inneholder ingen markørgener for antibiotikaresistens.

Komparative analyser

Analyser av ernæringsmessige komponenter er i hovedsak utført i tråd med OECDs konsensusdokument for mais (OECD 2002). Det er påvist signifikante forskjeller mellom den genmodifiserte maishybriden og umodifisert kontroll i enkeltparametere.

Verdiene for de analyserte komponentene ligger innenfor typiske verdier for andre maissorter som er rapportert i litteraturen, samt innenfor toleranseintervallene for de umodifiserte referansesortene som er inkludert i søkers dokumentasjon. VKMs faggruppe påpeker at søker ikke har foretatt analyser av vitamin C.

Feltforsøk over en vekstsesong i USA viser små eller ingen signifikante forskjeller mellom den genmodifiserte maishybriden ved konvensjonell sprøyting eller sprøytet med tiltenkte ugrasmiddel, og umodifisert kontroll med hensyn på morfologiske og agronomiske karakterer.

Toksisitet og allergenisiet

CP4EPSPS- og PAT-proteinene, som uttrykkes som følge av genmodifiseringen, har ingen likheter med kjente toksiner og allergener, eller egenskaper som tilsier at de vil virke som allergener eller toksiner.

Søker har utført akuttstudier på mus med Cry-proteinene som uttrykkes i maishybriden, men dosene som er benyttet i disse forsøkene er ikke i tråd med OECDs retningslinjer. Faggruppen påpeker også at det ikke er utført akuttstudier på kombinasjoner av Cry-proteinene for å se på eventuelle kombinerte effekter som addisjon eller synergisme.

Den genmodifiserte maishybriden inneholder fire ulike Cry-proteiner, og muligheten for kombinatoriske adjuvanseffekter kan ikke utelukkes.

Faggruppen peker også på at søker burde ha utført 90-dagers subkroniske fôringsforsøk med maishybriden, samt fôringsforsøk på relevante produksdyr, både oppdrettsfisk og pattedyr.

Miljørisiko

Siden søknaden gjelder godkjenning av maishybriden for import, prosessering og bruk i næringsmidler og fôrvarer, har faggruppen ikke vurdert mulige miljøeffekter knyttet til dyrking av maislinjen. Med bakgrunn i tiltenkt bruksområde er miljørisikovurderingen avgrenset til mulige effekter av utilsiktet frøspredning i forbindelse med transport og prosessering, samt indirekte eksponering gjennom gjødsel fra husdyr som er fôret med genmodifisert mais.

VKM finner ingen indikasjoner på økt sannsynlighet for spredning, etablering og invasjon av maislinjen utenfor jordbruksområder som resultat av frøspill i forbindelse med transport og prosessering.

Norge er i utkanten av dyrkingsområdet for mais, dyrkingsomfanget er svært begrenset og det er ingen viltvoksende arter som mais kan hybridisere med.

Gjennomføring av arbeidet i VKM

Den foreløpige helse- og miljørisikovurderingen er utarbeidet av VKMs faggruppe for genmodifiserte organismer og vil bli sluttført når endelig dokumentasjon fra søker foreligger.

Kontakt

Merethe Aasmo-Finne

Fagdirektør miljø. Dr.Scient.

T: 93 06 22 72
Send e-post

Andre populære artikler