Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Førebels helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert soya FG72 (EFSA/GMO/NL/2011/91)

Bestilt:

Rapportnr:

Publisert: 24.01.2012

 
 
 

Hovedbudskap:

Vitskapskomiteen for mattryggleik (VKM) har kommentert søknaden om å tillate GMO DAS-68416-4 (EFSA/GMO/NL/2011/91) og sendt innspelet til EU sitt mattryggingsorgan EFSA.

Vitskapskomiteen for mattryggleik (VKM) vurderer om genmodifiserte organismar utgjer ein risiko for helse og miljø når EU og Noreg vurderer om ein GMO skal tillatast eller ikkje.

VKM gjer risikovurderingane på oppdrag for Mattilsynet og Miljødirektoratet.

Noreg er tilknytt EU si godkjenningsordning for GMO. Noreg tek difor stilling til alle GMO-søknadene som EU behandlar. Dersom ein GMO vert godkjent i EU, kan det også søkjast om godkjenning i Noreg.

Vurdering av dokumentasjon

Firma som søkjer om godkjenning av GMO-ar må leggje fram omfattande dokumentasjon for kvar GMO.

Styresmaktene i EU og Norge har gitt EFSA (EU sitt mattryggingsorgan), VKM og andre risikovurderingsorgan i oppgåve å vurdere kvaliteten på dokumentasjonen og gjerne risikovurderingar av GMO-ar som søkjast godkjent.

GMO-søknader sendast først til EFSA. Når EFSA startar arbeidet med søknaden, får landa i EØS tre månader til gi kommentarar til EFSA.

Innspel frå VKM til EFSA

VKM har fått i oppgåve av Mattilsynet og Miljødirektoratet å kommentere søknadene i form av innspel til EFSA. Innspelet er basert på ein gjennomgang av dokumentasjon frå søkjer og vurdering av relevant uavhengig vitskapleg dokumentasjon.

I samband med EFSA si offentlege høyring, skal VKM, i tillegg til innspel til EFSA-nett, gjere førebelse helse- og/eller miljørisikovurderingar av GMO-en. VKM utarbeider endelege risikovurderingar først etter ei eventuell godkjenning av søknaden i EU.

VKM har gjort førebelse risikovurderingar av dei fleste av GMO-ane EU har vurdert.

For GMO-søknaden EFSA/GMO/NL/2011/91 har VKM kommentert søknaden og sendt innspelet til EFSA-nett. VKM har ikkje gjort ei førebels risikovurdering

Kontakt

Merethe Aasmo-Finne

Fagdirektør miljø. Dr.Scient.

T: 93 06 22 72
Send e-post