Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Endelig helse- og miljørisikovurdering av insektsresistent og herbicidtolerant genmodifisert mais MON 89034 X NK 603 (søknad EFSA/GMO/NL/2007/38). Søknaden gjelder import, videreforedling, mat og fôr.

Bestilt:

Rapportnr: 2016: 17

Publisert: 21.04.2016

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har ikke identifisert helseskadelige egenskaper ved genmodifisert mais MON 89034 X NK 603. VKM konkluderer at MON 89034 X NK 603 er ernæringsmessig lik konvensjonell mais og at den tilsvarer konvensjonell mais når det gjelder mulig miljørisiko i Norge.

Dette er hovedkonklusjonen i en helse- og miljørisikovurdering som VKM har utført på oppdrag for Mattilsynet og Miljødirektoratet.

Konklusjonen er basert på en gjennomgang av søkers dokumentasjon og tilgjengelig vitenskapelig litteratur. VKMs faggruppe for GMO konkluderer at datagrunnlaget er tilstrekkelig for å gjøre en risikovurdering av mais MON 89034 X NK 603.

I EU har mais MON 89034 X NK 603 vært godkjent til import, videreforedling og til bruk som mat og fôr siden juli 2010.

I motsetning til konvensjonell mais, produserer MON 89034 X NK 603 proteinene Cry1A.105, Cry2Ab2 fra jordbakterien Bacillus thuringiensis og CP4 EPSPS fra jorbakterien Agrobacterium tumefaciens. Cry1A.105, Cry2Ab2-proteinene beskytter mot angrep fra enkelte skadegjørere i sommerfuglordenen (Lepidoptera). CP4-EPSPS gir økt toleranse overfor glyfosatbaserte ugressmidler.

Helserisiko

En fôringsstudie utført på broilere indikerer at mais MON 89034 X NK 603 ikke har helseskadelige effekter. Studien viser at den er ernæringsmessig lik konvensjonell mais.

Proteinene Cry1A.105, Cry2Ab2 og CP4 EPSPS viser ingen relevante sekvenslikheter med andre kjente toksiner eller allergener. Det er heller ikke rapportert at proteinene har ført til allergiske reaksjoner. Enkelte studier har derimot indikert at Cry-proteiner muligens kan forsterke allergiske reaksjoner.

Ut i fra dagens kunnskap konkluderer VKMs faggruppe for GMO at mais MON 89034 x NK603 er ernæringsmessig lik konvensjonell mais. Det er lite sannsynlig at proteinene Cry1A.105, Cry2Ab2 og CP4 EPSPS vil øke risikoen for toksiske eller allergiske reaksjoner fra mat eller fôr basert på mais MON 89034 x NK603, sammenlignet med konvensjonelle maissorter.

Miljørisiko

Miljørisikovurderingen er avgrenset til mulige effekter av utilsiktet frøspredning i forbindelse med transport og prosessering, og indirekte eksponering gjennom gjødsel fra husdyr fôret med genmodifisert mais. Avgrensingen er gjort med utgangspunkt i tiltenkt bruksområde.

Det er ingen indikasjoner på at frøspill i forbindelse med transport og prosessering vil gi økt sannsynlighet for at MON 89034 x NK 603 vil etablere seg, spres eller ha økologiske effekter på stedegne arter eller naturtyper i Norge. GMO-panelet vurderer at risikoen for utkryssing med dyrkede sorter av mais er ubetydelig. Panelet antar at det ikke er risiko for utilsiktede effekter på målorganismer, ikke-målorganismer eller på abiotisk miljø i Norge når mais MON 89034 x NK 603 brukes som forskrevet.

Behandling av søknader om GMO og avledete mat- og fôrvarer i EU og Norge

Norge er tilknyttet EUs godkjenningsordning for genmodifiserte organismer og avledete produkter gjennom EØS-avtalen. Dette innebærer at Norge får alle GMO-søknader som gjelder godkjenning for omsetting i EU-området til behandling, og kan komme med innspill og kommentarer til søknadene. I denne fasen av søknadsprosessen utarbeider VKM foreløpige risikovurderinger.

Genmodifiserte organismer som er godkjent for omsetting i EU kan i prinsippet omsettes i hele EØS-området. Gjennom EØS-forhandlingene har imidlertid Norge sikret seg retten til å reservere seg mot omsetting av produkter ved også å vurdere samfunnsnytte, bærekraft og etikk.

Når en søknad om godkjenning blir sluttbehandlet i Norge, utfører VKM endelige risikovurderinger.

Oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet

I forbindelse med forberedelse til implementering av forordning 1829/2003 i norsk rett har Miljødirektoratet og Mattilsynet bedt VKM om å utarbeide endelige vitenskapelige risikovurderinger av alle genmodifiserte organismer og avledete produkter som er godkjent under forordning 1829/2003 eller EU-direktiv 2001/18.

Tidligere risikovurderinger av Mais MON 89034 X NK 603

Mais MON 89034 X NK 603 ble første gang vurdert av VKMs faggruppe for GMO med hensyn på mulig helserisiko i 2008. Vurderingen ble gjort i forbindelse med EFSAs offentlige høring.

I 2010 vurderte faggruppen en søknad om godkjenning av MON 89034 X NK 603 til dyrking (EFSA/GMO/NL/2009/72) med hensyn til mulig miljørisiko.

VKMs faggruppe for GMO har også risikovurdert en rekke maishybrider der MON 89034 og/eller NK 603 inngår som foreldrelinje.

Denne fornyede helse- og miljørisikovurderingen av MON 89034 X NK 603 ble publisert 21.4.2016.

Kontakt

Merethe Aasmo-Finne

Fagdirektør miljø. Dr.Scient.

T: 93 06 22 72
Send e-post

Andre populære artikler