Genmodifiserte organismer

Endelig helse- og miljørisikovurdering av insektsresistent og herbicidtolerant genmodifisert mais MON 88017 (søknad EFSA/GMO/CZ/2005/27). Søknaden gjelder import, videreforedling, mat og fôr

Bestilt:

Rapportnr: 2016: 12

Publisert: 08.04.2016

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har ikke identifisert helseskadelige eller endrede ernæringsmessige egenskaper ved genmodifisert mais MON 88017 sammenlignet med konvensjonell mais. MON 88017 tilsvarer konvensjonell mais når det gjelder mulig miljørisiko i Norge.

Dette er hovedkonklusjonen i en helse- og miljørisikovurdering som VKM har utført på oppdrag for Mattilsynet og Miljødirektoratet.

Konklusjonen er basert på en gjennomgang av søkers dokumentasjon og tilgjengelig vitenskapelig litteratur. VKMs faggruppe for GMO konkluderer med at det er tilstrekkelig datagrunnlag for risikovurderingen av mais MON 88017.

I EU har mais MON 88017 vært godkjent til import, videreforedling og til bruk som mat og fôr siden 30. oktober 2009.

I motsetning til konvensjonell mais, produserer MON 88017 proteinene Cry3Bb1 og CP4-EPSPS fra henholdsvis jordbakterien Bacillus thuringiensis og jorbakterien Agrobacterium tumefaciens. Cry3Bb1-proteinet beskytter mot angrep fra arter i billeslekten Diabrotica, mens CP4-EPSPS gir økt toleranse overfor glyfosat-baserte ugressmidler sammenlignet med konvensjonelle maissorter.

Helserisiko

Fôringsstudier utført på rotter og broilere indikerer ikke helseskadelige effekter av mais MON 88017. Studiene viser også at MON 88017 er ernæringsmessig vesentlig lik konvensjonell mais. Proteinene Cry3Bb1 og CP4 EPSPS viser ingen relevante likheter med andre kjente toksiner eller allergener, og det er heller ikke rapportert at proteinene har forårsaket allergiske reaksjoner. Enkelte studier har derimot indikert at Cry-proteiner potensielt kan forsterke allergiske reaksjoner.

Ut i fra dagens kunnskap konkluderer VKMs faggruppe for GMO at mais MON 88017 er ernæringsmessig vesentlig lik konvensjonell mais, og at det er lite sannsynlig at proteinene Cry3Bb1 eller CP4 EPSPS vil føre til økt risiko for toksiske eller allergiske reaksjoner fra mat eller fôr basert på mais MON 88017 sammenlignet med konvensjonelle maissorter.

Miljørisiko

Med bakgrunn i tiltenkt bruksområde er miljørisikovurderingen avgrenset til mulige effekter av utilsiktet frøspredning i forbindelse med transport og prosessering, samt indirekte eksponering gjennom gjødsel fra husdyr fôret med genmodifisert mais.

Det er ingen indikasjoner på økt sannsynlighet for etablering, spredning og økologiske effekter av maislinjen på stedegne arter eller naturtyper i Norge som resultat av frøspill i forbindelse med transport og prosessering. Risiko for utkryssing med dyrkede sorter av mais vurderes av GMO- panelet til å være ubetydelig. Ved foreskreven bruk av maislinjen MON 88017 antas det ikke å være risiko for utilsiktede effekter på målorganismer, ikke-målorganismer eller på abiotisk miljø i Norge.

Behandling av søknader om GMO og avledete mat- og fôrvarer i EU og Norge

Norge er gjennom EØS-avtalen tilknyttet EUs godkjenningsordning for genmodifiserte organismer og avledete produkter. Dette innebærer at Norge får alle GMO-søknader som gjelder godkjenning for omsetting i EU-området til behandling, og kan komme med innspill og kommentarer til søknadene i løpet av godkjenningsprosessen. I denne fasen av søknadsprosessen utarbeider VKM foreløpige risikovurderinger.

Genmodifiserte organismer som er godkjent for omsetting i EU kan i prinsippet omsettes i hele EØS-området. Gjennom EØS-forhandlingene har imidlertid Norge sikret seg retten til å reservere seg mot omsetting av produkter ved også å vurdere samfunnsnytte, bærekraft og etikk.

Når en søknad om godkjenning blir sluttbehandlet i Norge, utfører VKM endelige risikovurderinger.

Oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet

I forbindelse med forberedelse til implementering av forordning 1829/2003 i norsk rett har Miljødirektoratet og Mattilsynet bedt VKM om å utarbeide endelige vitenskapelige risikovurderinger av alle genmodifiserte organismer og avledete produkter som er godkjent under forordning 1829/2003 eller EU-direktiv 2001/18.

Tidligere risikovurderinger av Mais MON 88017

Mais MON 88017 ble første gang vurdert av VKMs faggruppe for GMO med hensyn på mulig helserisiko i 2007, i forbindelse med EFSAs offentlige høring.

En søknad om godkjenning av MON 88017 til dyrking (EFSA/GMO/CZ/2008/54), ble vurdert av faggruppen med hensyn på mulig miljørisiko i 2010.

VKMs faggruppe for GMO har også risikovurdert en rekke maishybrider der MON 88017 inngår som en av foreldrelinjene.

Denne fornyede helse- og miljørisikovurderingen av MON 88017 ble publisert 08.04.2016.

Kontakt

Merethe Aasmo-Finne

Fagdirektør miljø. Dr.Scient.

T: 93 06 22 72
Send e-post

Andre populære artikler