Genmodifiserte organismer

Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert bomull GHB614 (søknad EFSA/GMO/NL/2008/51). Søknaden gjelder import, videreforedling, mat og fôr

Bestilt:

Rapportnr: 2016: 09

Publisert: 14.03.2016

Hovedbudskap:

Genmodifisert bomull GHB614 er like trygg som konvensjonell bomull med hensyn til helse- og miljørisiko. Det er konklusjonen i en helse- og miljørisikovurdering som Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har utført på oppdrag for Mattilsynet og Miljødirektoratet.

Konklusjonen er basert på en gjennomgang av søkers dokumentasjon og tilgjengelig vitenskapelig litteratur. VKMs faggruppe for GMO konkluderer med at det er tilstrekkelig datagrunnlag for risikovurderingen av bomullen GHB614.

I EU har GHB614 vært godkjent til import, videreforedling og til bruk som mat og fôr siden 17. juni 2011.

I motsetning til konvensjonell bomull, produserer GHB614 et modifisert enzym (2mEPSPS -protein) fra mais. Dette gir GHB614 økt toleranse overfor glyfosatbaserte ugressmidler sammenlignet med konvensjonelle bomullssorter.

Helserisiko

I et fôringsforsøk med broilere ble det ikke vist uønskede eller skadelige effekter på broilere som fikk fôr med frømel fra GHB614 sammenlignet med broilere som fikk fôr med frømel fra konvensjonelle bomullssorter.

Databasesøk viser ingen relevante likheter mellom 2mEPSPS-proteinet og kjente toksiner eller allergener, og det er ikke rapportert at 2mEPSPS-proteinet har forårsaket allergiske reaksjoner. Det finnes derfor ikke data som tilsier at 2mEPSPS -proteinet vil føre til toksiske eller allergiske reaksjoner fra mat og fôr som inneholder bomull GHB614 sammenlignet med konvensjonelle bomullssorter.

Ut ifra dagens kunnskap og tiltenkt bruk, konkluderer VKMs faggruppe for GMO med at GHB614 er ernæringsmessig lik og like trygg som konvensjonelle bomullssorter.

Miljørisiko

Miljørisikovurderingen av bomull GHB614 er avgrenset til mulige effekter av utilsiktet spredning av spiredyktige frø i forbindelse med transport og prosessering, samt indirekte eksponering gjennom gjødsel fra husdyr fôret med den genmodifiserte bomullen. Faggruppen har ikke vurdert mulige miljøeffekter knyttet til dyrking av GHB614 i Norge.

Genmodifiseringen av bomull GHB614 har ikke endret egenskaper knyttet til konkurranse- og invasjonsevne, sammenlignet med konvensjonell bomull, og det er ingen indikasjoner på økt sannsynlighet for etablering og spredning av viltvoksende bomullplanter fra utilsiktet frøspill av bomull GHB614.

Bomull dyrkes ikke i Norge, og arten har ikke viltvoksende populasjoner eller nærstående arter utenfor dyrking, i Europa. Det er derfor ikke risiko for utkryssing med dyrkede sorter eller ville planter i Norge.

Med bakgrunn i tiltenkt bruksområde, som ekskluderer dyrking, konkluderer VKMs faggruppe for GMO med at bomull GHB614 ikke vil medføre miljørisiko i Norge.

Behandling av søknader om GMO og avledete mat- og fôrvarer i EU og Norge

Norge er gjennom EØS-avtalen tilknyttet EUs godkjenningsordning for genmodifiserte organismer og avledete produkter. Dette innebærer at Norge får alle GMO-søknader som gjelder godkjenning for omsetting i EU-området til behandling, og kan komme med innspill og kommentarer til søknadene i løpet av godkjenningsprosessen. I denne fasen av søknadsprosessen utarbeider VKM foreløpige risikovurderinger.

GMO-er som er godkjent for omsetting i EU kan i prinsippet omsettes i hele EØS-området. Gjennom EØS-forhandlingene har imidlertid Norge sikret seg retten til å reservere seg mot omsetting av produkter ved også å vurdere samfunnsnytte, bærekraft og etikk.

Når en søknad om godkjenning blir sluttbehandlet i Norge, utfører VKM endelige risikovurderinger. Miljødirektoratet har det overordnede ansvaret for behandling av søknader om utsetting av GMO i Norge. Det innebærer blant annet å koordinere søknadsbehandlingen, samt å foreta en helhetlig vurdering og anbefaling til Klima- og miljødepartementet. Direktoratet har ansvar for å vurdere miljørisiko ved utsetting av GMO, samt å vurdere produktets innvirkning på bærekraft, samfunnsnytte og etikk i henhold til genteknologiloven.

Mattilsynet er ansvarlig for å vurdere risiko for menneske- og dyrehelse ved utsetting av GMO i henhold til genteknologiloven og matloven. Mattilsynet forvalter i tillegg regelverk for avledete produkter fremstilt på grunnlag av GMO, samt landbruksfaglige vurderinger i henhold til eget sektorlovverk.

Oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet

I forbindelse med forberedelse til implementering av forordning 1829/2003 i norsk rett har Miljødirektoratet og Mattilsynet bedt VKM om å utarbeide endelige vitenskapelige risikovurderinger av alle GMO-er og avledete produkter som er godkjent under forordning 1829/2003 eller EU-direktiv 2001/18.

Tidligere risikovurderinger av LLCotton25

GHB614 ble første gang vurdert av VKMs faggruppe for GMO i 2008 (VKM, 2009) i forbindelse med EFSAs offentlige høring av søknad EFSA/GMO/NL/2008/51.

Denne fornyede risikovurderingen ble publisert 11.3.2016.

Kontakt

Merethe Aasmo-Finne

Fagdirektør miljø. Dr.Scient.

T: 93 06 22 72
Send e-post

Andre populære artikler