Mikrobiell økologi

Antimikrobiell resistens i ville dyr

Bestilt:

Rapportnr: 2018: 07

Publisert: 16.03.2018

Hovedbudskap:

Antimikrobiell resistens finnes blant annet i tarmfloraen hos viltlevende dyr i hele verden.

Det konkluderer Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) etter å ha gått gjennom mer enn 230 studier om antimikrobiell resistens hos ville dyr.

Bakgrunnen er at Miljødirektoratet ønsket en vurdering av hvilken rolle viltlevende dyr kan ha for spredning av antimikrobiell resistens.

Stor forskjell på studiene

VKM peker på at store metodiske forskjeller, sprik i tilnærming og korte tidsintervaller for prøvetagning gjør det vanskelig å sammenligne studiene.

De fleste studiene har undersøkt få bakteriearter hos én art av viltlevende dyr i et avgrenset geografisk område. Noen kan påvise de samme resistenstypene hos viltlevende dyr, i husdyr og mennesker.

Kun et fåtall av studiene er designet for å bestemme retningen på spredningen. Det vil si om resistens fra sykdomsfremkallende bakterier i mennesker spres til bakterier i viltlevende dyr, eller om bakterier i viltlevende dyr sprer resistens til sykdomsfremkallende bakterier i mennesker.

– Forskjellene gjør at det er vanskelig å vurdere i hvilken grad antimikrobiell resistens forårsaket av menneskelig aktivitetet påvirker naturlige miljøer, og i hvilken grad resistens overføres fra viltlevende dyr til husdyr og mennesker, sier Kaare Magne Nielsen. Han har vært faglig leder for arbeidet.

- Det er behov for mer helhetlige studier og standardisering av studiedesign for å kunne avklare hvilken rolle antimikrobiell resistens hos viltlevende dyr har i den globale krisen knyttet til utvikling og spredning av antimikrobiell resistens, fortsetter han.

VKMs faggruppe for mikrobiell økologi er ansvarlig for uttalelsen.

Inngår i Miljødirektoratets kartlegging

Risikovurderingen om antimikrobiell resistens og ville dyr inngår i Miljødirektoratets kartlegging av antimikrobiell resistens i viltlevende arter. Miljødirektoratets arbeid er en del av regjeringens strategi mot antibiotikaresistens.

Kontakt

Kaare Magne Nielsen

Medlem av faggruppen for mikrobiell økologi. Professor.

M: 95 72 25 88

Andre populære artikler