Arbeidsprosessene bak VKMs vitenskapelige vurderinger

Oppdrag/bestilling

VKMs vitenskapelige vurderinger gjøres primært på oppdrag fra Mattilsynet og/ eller Miljødirektoratet. VKM kan også selv ta initiativ til risikovurderinger og andre typer vurderinger.

VKM og oppdragsgiver har dialog om oppdraget. Oppdragene publiseres på vkm.no, med omtale og informasjon om prosjektgruppe og godkjenningsgruppe.

Utkast til vurdering

For hvert oppdrag eller deloppdrag VKM skal løse, settes det ned en eller flere prosjektgrupper. Prosjektgruppa skal inneha kompetansen som er nødvendig for å løse oppdraget.

Prosjektgruppa kan bestå av oppnevnte VKM-medlemmer (lenke til prosessen) eller av en kombinasjon av VKM-medlemmer og eksterne eksperter. Eksterne eksperter hentes inn i de tilfeller kompetansebehovet i prosjektet ikke dekkes av medlemmer i VKMs ulike faggrupper.

I tillegg deltar prosjektleder og eventuelt andre medarbeidere i sekretariatet i prosjektgruppa. En observatør fra oppdragsgiver kan delta på møtene i prosjektgruppa.

Det gjøres habilitetsvurderinger av alle som deltar i arbeid for VKM. Habilitetskravene for eksterne prosjektgruppemedlemmer er de samme som for VKM-medlemmer, prosjektleder og andre prosjektdeltakere i sekretariatet.

Samtlige habilitetserklæringer publiseres på VKMs nettsider.

Prosjektgruppa utarbeider utkast til vitenskapelig vurdering.

VKM følger internasjonale retningslinjer og standarder for risikovurdering innen de ulike fagområdene som er nevnt over. Vurderingene skal være etterprøvbare.

Fagfellevurdering

Før en vitenskapelig vurdering godkjennes, sendes den til eksterne fagfeller/refereer for kommentering.

Det skal minimum være to fagfeller for hver vitenskapelige vurdering. Fagfellene skal ikke ha bindinger til medlemmene av prosjektgruppa eller VKM-medlemmene som skal godkjenne vurderingen. Et eventuelt unntak fra dette skal begrunnes.

Prosjektgruppa går gjennom innspillene fra fagfellene. Godkjenningsgruppa har det faglige ansvaret og tar endelig stilling til kommentarene fra fagfellene.

Godkjenning

Godkjenningsgruppa har det faglige ansvaret for den vitenskapelige vurderingen. Det vil si at den følger arbeidet i prosjektgruppa fra start til slutt, sluttbehandler og godkjenner.

Godkjenningsgruppa skal ta stilling til hele vurderingen og sikre at den er vitenskapelig holdbar.

Følgende skal særskilt vurderes ved godkjenning av en vitenskapelig vurdering:

  • valg av metodikk som er benyttet er beskrevet og begrunnet
  • valg av litteratur som er benyttet er beskrevet og begrunnet
  • valg av data som er benyttet er beskrevet og begrunnet
  • spørsmålene i oppdraget («Terms of reference») er besvart
  • konklusjonen(e) er basert på vitenskapelig dokumentasjon og/eller begrunnede ekspertvurderinger
  • vurderingene og konklusjonene er innenfor VKMs mandat og er fri for risikohåndtering

Alle seks punkter må være oppfylt for at en vitenskapelig vurdering kan godkjennes.

En observatør fra oppdragsgiver kan delta på møtene i godkjenningsgruppa. Agenda og referat fra møter publiseres på vkm.no.

Vurderingen sendes ut på sperrefrist til oppdragsgiver

Oppdragsgiver får den vitenskapelige vurderingen til gjennomsyn i fem til ti dager før publisering.

Publisering og kommunisering av vurderingen

Den vitenskapelige vurderingen publiseres på vkm.no sammen med en nettomtale, og formidles til relevante berørte parter og relevante medier.

Arbeidsprosessen for utarbeidelse av vitenskapelige vurderinger i VKM

Klikk å se arbeidsprosessen for utarbeidelse av vitenskapelige vurderinger i VKM