Inger-Lise Steffensen

Leder av hovedkomiteen. Dr. Scient.

Hovedkomiteen

Inger-Lise har doktorgrad i toksikologi. Hennes nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er generell toksikologi, risikovurdering, dyreforsøk og kjemiske kontaminanter i mat.

Curriculum vitae

Stilling

Seniorforsker, Avdeling for mattrygghet, Område for kima og miljø, Folkehelseinstituttet

Utdanning

1994: Dr. scient., immuntoksikologi, Universitetet i Oslo

1989: Pedagogisk seminar, Universitet i Oslo

1988: Cand. scient., molekylær cellebiologi, Universitet i Oslo

Arbeidserfaring

1998 – dd: Seniorforsker, Folkehelseinstituttet

2007 – 2018: Undervist, og sensurert t.o.m. 2015, generell toksikologi og risikovurdering/risikohåndtering (opptil 15 timer/år) i modul SERN 2420 Ernæring og mat III: Mattrygghet, Bachelorstudium i samfunnsernæring, Høgskolen i Akershus/Høgskolen i Oslo og Akershus/OsloMet

2012 – 2013: Tilsynssensor i alle toksikologiemnene (BIO4500, BIO4530/9530, BIO4540/9540, BIO4550/9550), Universitetet i Oslo

1996 – 1998: Postdoktorstipendiat (Norges forskningsråd), Statens institutt for folkehelse (nå Folkehelseinstituttet)

1993 – 1995: Forsker (Nordisk komité for jordbruksforskning, via Norges forskningsråd), Statens institutt for folkehelse

1993: Stipendiat, Statens institutt for folkehelse

1992 – 1993: Konsulent, Statens forurensingstilsyn (SFT)

1989 – 1992: Utdanningsstipendiat, Norges allmennvitenskapelige forskningsråd (NAVF), Statens institutt for folkehelse

Øvrig faglig bakgrunn

2019 - : Medlem av ECHA drafting expert group for updating of the Classification, Labelling and Packaging (CLP) guidance on setting of specific concentration limits (SCL) for carcinogenicity and identification of modes of action not relevant for humans

2019: Medlem av prosjektgruppen for det danske prosjektet Soy-intake and possible adverse health effects in Nordic children and pregnant women (unborn children), finansiert av NKMT, Nordisk ministerråd

2018 – : Medlem av EFSA Scientific Panel on Food Contact Materials, Enzymes and Processing Aids (CEP), og arbeidsgrupper (WG) under dette panelet og det foregående panelet EFSA Scientific Panel on Food Contact Materials, Enzymes, Flavourings and Processing Aids (CEF), (WG on Phthalates og WG on Bisphenol A)

2018: Prosjektleder for prosjektet Safer food supplements in the Nordic countries, finansiert av Nordisk ministerråd

2018 - : Medlem av VKMs Hovedkomité

2010 – 2018: Leder av VKMs Faggruppe for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk og medlem av VKMs Hovedkomité

2004 – 2010: Medlem og nestleder av VKMs Faggruppe for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

2014 – : Norsk representant i EFSA Scientific Network for risk assessment of regulated food ingredients and food packaging (FIP network)

2011 – 2021: Vurdert forskningssøknader for EU og forskningsrådene i Norge, Frankrike og Israel, vurdert en forskningsinstitusjon og fagfellevurdert diverse vitenskapelige artikler

2011 – 2014: Oppført som norsk ekspert ved krisesituasjoner på matkontaktmaterialer som ikke er av plast hos EFSA

2007 – 2009: Medlem av The Core Group of experts in Joint FAO/WHO Project to assess the benefits and risks of the use of ”active chlorine” in food production and food processing

2006 – 2011: Medlem av EG-CPDW Sub-Group on Organic Materials (SGOM)

2006 – 2011: Medlem av og EFTA-representant i European Commission Expert Group on a European Acceptance Scheme for Construction Products in Contact with Water intended for Human Consumption (EG-CPDW)

2006 – 2011: Medlem av nasjonal ekspertgruppe for European Acceptance Scheme (EAS)

2003, 2007, 2012 og 2017: Eurotox Registered Toxicologist

1998 – : Helsemessig vurdering/godkjenning av vannbehandlingskjemikalier, og materialer i kontakt med drikkevann (til 2015), samt matkontaktmaterialer, ved Folkehelseinstituttet

1994, 1997: Arbeid med IPCS Environmental Health Criteria

1992 – 1993: Utredet helseeffekter av 10 kjemikalier for SFT i forbindelse med EØS-samarbeidet om farlige stoffer

1998 – : Forskning ved Folkehelseinstituttet: effekter av tungmetaller på immunceller, kreftutvikling i tarm, kloreringsbiprodukter, stekemutagener - metabolisme og biomarkører for eksponering, DNA-reparasjon, fedme og tarmkreft, obesogene kjemikalier m.m.

1997 – 2021: Veiledet 6 hovedfags-/master-studenter og en doktorgradsstipendiat, vært annen-opponent ved en doktorgrad (2020) og klagesensor (2021)

Deltatt i diverse kurs, workshops og konferanser om toksikologi, risikovurdering, eksponering, statistiske metoder, fedme, prosjektledelse m.m.

Utvalgte publikasjoner

van den Brand, A.D., Bajard, L., Steffensen, I.-L., Brantsæter, A.L., Dirven, H.A.A.M., Louisse, J., Peijnenburg, A., Ndaw, S., Mantovani, A., De Santis, B., Mengelers, M.J.B. (2022). Providing biological plausibility for exposure-health relationships for the mycotoxins deoxynivalenol (DON) and fumonisin B1 (FB1) in humans using the AOP framework. Toxins, 14, 279. URL: https://doi.org/10.3390/toxins14040279.

Mathisen, G.H., Alexander, J., Fæste, C.K., Husøy, T., Knutsen, H.K., Ørnsrud, R., Steffensen, I.-L. (2020). A ranking method of chemical substances in foods for prioritisation of monitoring, based on health risk and knowledge gaps. Food Res. Int., 137, 109499. URL: https://doi.org/10.1016/j.foodres.2020.109499.

Steffensen, I.-L., Dirven, H., Couderq, S., David, A., D'Cruz, S.C., Fernández, M.F., Mustieles, V., Rodríguez-Carrillo, A., Hofer, T. (2020). Bisphenols and oxidative stress biomarkers – Associations found in human studies, evaluation of methods used, and strengths and weaknesses of the biomarkers. Int. J. Environ. Res. Public Health, 17(10), E3609. URL: https://doi.org/10.3390/ijerph17103609.

Steffensen, I.-L. (2019). Safer food supplements in the Nordic countries. Report from a Nordic workshop November 21-22, 2018. NORDIC WORKING PAPERS, NA2019:901, ISSN 2311-0562, Nordic Council, URL: http://dx.doi.org/10.6027/NA2019-901, URL: http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1287921/FULLTEXT02.pdf.

EFSA Panel on Food Contact Materials, Enzymes and Processing Aids (CEP), Silano, V., Barat Baviera, J.M., Bolognesi, C., Chesson, A., Cocconcelli, P.S., Crebelli, R., Gott, D.M., Grob, K., Lampi, E., Mortensen, A., Rivière, G., Steffensen, I.-L., Tlustos, C., Van Loveren, H., Vernis, L., Zorn, H., Cravedi, J.-P., Fortes, C., Tavares Poças, M.F., Waalkens-Berendsen, I., Wölfle, D., Arcella, D., Cascio, C., Castoldi, A.F., Volk, K., Castle, L. (2019). Scientific Opinion on the update of the risk assessment of di-butylphthalate (DBP), butyl-benzyl-phthalate (BBP), bis(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP), di-isononylphthalate (DINP) and di-isodecylphthalate (DIDP) for use in food contact materials. EFSA Journal 2019;17(12):5838, 85 pp., ISSN: 1831-4732, EFSA-Q-2017-00588/-00589/-00590, EFSA-Q-2018-00800/-00801. URL: https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5838.