Ny rapport løfter viktigheten av å redusere antibiotikabruken

Det er nedgang i antibiotikaresistente bakterier i land som har redusert bruken av antibiotika på dyr og mennesker, viser en ny rapport.

Rapporten omtaler forbruket av antimikrobielle midler og forekomst av antimikrobiell resistens (AMR) i bakterier isolert fra mennesker og matproduserende dyr. Bak rapporten står ECDC (EUs smittevernbyrå), EFSA (EUs næringsmiddelmyndighet) og EMA (det europeiske legemiddelbyrået).

Rapporten, som har «One Health»-tilnærming, er basert på data samlet inn i perioden 2019-2021. Med «én-helse» menes en gjensidig avhengighet mellom menneske- og dyrehelse og miljø.

Det er første gang de tre byråene analyserer trender for antimikrobielt forbruk og AMR i Escherichia coli (E. coli) fra både mennesker og matproduserende dyr. De observerte også på hvordan disse trendene endret seg hos mennesker og matproduserende dyr i perioden 2014 – 2021. I løpet av perioden ble antibiotikaforbruket i matproduserende dyr redusert med 44 prosent.

Analysen viste at E. coli-bakterier hos både dyr og mennesker blir mindre resistente mot antibiotika når det totale antibiotikaforbruket reduseres. Det viser at riktige tiltak kan reversere den negative trenden med antibiotikaresistens.

  • Økte tiltak for å redusere unødvendig antibiotikaforbruk, er avgjørende for å takle folkehelsetrusselen fra AMR. I tillegg er styrking av vaksinasjonsprogrammer og forbedring av infeksjonsforebygging og kontrollpraksisen avgjørende for å redusere behovet for antibiotika, sier Andrea Ammon, direktør i ECDC.
  • Mindre antibiotikabruk i husdyrproduksjon fungerer: i de fleste landene som reduserte antibiotikabruken, observerte vi en tilsvarende nedgang i resistensnivåene. Dette betyr at nasjonale tiltak fungerer. Det fremhever også EUs forpliktelse til én Health-tilnærmingen, som sikrer både dyre- og global folkehelse, sier Bernhard Url, direktør i EFSA.
  • Tilgang til pålitelige data om forbruk og resistente bakterier isolert hos mennesker og dyr, gjør en reell forskjell i kampen mot AMR. Gjennom fellesprosjekter som dette, får europeiske land uvurderlig innsikt i effekten av tiltak. Dette gjør det mulig å sette i verk ytterligere tiltak for å fremme forsvarlig bruk av antibiotika, mener Emer Cooke, som er direktør i EMA.

Les en kort versjon av rapporten på engelsk. Pdf, 617.6 kB.

Antibiotikabruken går ned

FAKTA:

AMR er en alvorlig trussel mot folke- og dyrehelsen. Det anslås at AMR hvert år forårsaker over 35 000 dødsfall i EU og EØS, og legger en betydelig byrde på europeiske helsesystemer.