Glyfosat: ingen kritiske bekymringsområder, noen kunnskapshull

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) har ikke identifisert kritiske områder som gir grunn til bekymring for virkninger av glyfosat på helsa til mennesker, dyr og miljøet.

Bilde av mann som bruker glyfosat på grønnsaker i marken

EFSA har identifisert noen kunnskapshull, som EU-kommisjonen bør ta i betraktning ved neste steg i godkjenningsprosessen av glyfosat.

Dette er hovedfunnene i EFSAs vurdering av glyfosat. Vurderingen er utført av myndighetene i fire rapportør-medlemsland.

I 2022 gjennomførte Det europeiske kjemikaliebyrået (European Chemicals Agency - ECHA) en farevurdering av glyfosat. ECHA konkluderte med at glyfosat ikke oppfylte de vitenskapelige kriteriene for å bli klassifisert som et kreftfremkallende, mutagent eller reproduksjonstoksisk stoff.

Kunnskapshullene som er identifisert i EFSAs vurdering, er spørsmål som ikke kunne sluttbehandles, eller spørsmål som er ubesvart.

Spørsmål som ikke kunne sluttbehandles inkluderer en av urenhetene i glyfosat, risikovurdering av forbrukernes kosthold, og vurdering av risiko for akvatiske planter.

Ubesvarte spørsmål inkluderer blant annet mangel på informasjon om toksisiteten til en av komponentene i det glyfosatbaserte plantevernmiddelet som er sendt inn for vurdering.

Når det gjelder biologisk mangfold anser ekspertene i EFSA at risiko forbundet med glyfosat er kompleks og avhenger av flere faktorer. Ekspertene påpekte også mangel på harmonisering av metoder og omforente spesifikke beskyttelsesmål (specific protection goals). Samlet sett innebærer dette at det ikke kan trekkes sikre konklusjoner på bakgrunn av informasjon som er tilgjengelig.

Med bakgrunn i pakken av tilgjengelige data, brukte ekspertene en konservativ tilnærming for risikovurdering for økotoksikologi, det vil si en metode som gir bedre beskyttelse. Den identifiserte høy langsiktig risiko for pattedyr i 12 av 23 foreslåtte bruksområder av glyfosat.

Åpenhet i prosessen

Vurderingen av glyfosat representerer arbeidet til mange forskere fra EFSA og medlemslandene i en prosess som har gått over tre år.
Prosessen er basert på en evaluering av mange tusen studier og vitenskapelige artikler, og verdifulle innspill fra offentlig høring av arbeidet.

Bakgrunn

Glyfosat er et kjemisk stoff som brukes i en rekke plantevernmiddelprodukter. Bruken av glyfosat er underlagt streng regulering i Europa. Glyfosat er i dag godkjent for bruk i EU fram til 15. desember 2023.

EFSAs risikovurdering og fagfellevurdering
ble utført som en del av den juridiske prosessen for å fornye godkjenningen av bruken i Europa.

Les mer på EFSAs nettsider, her. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.