EFSA: tiltak for å redusere spredning av antimikrobiell resistens under dyretransport

Kortest mulig transportvarighet og grundig rengjøring av kjøretøy, utstyr og rom hvor dyr lastes og losses, er tiltak som kan være effektive for å redusere overføring av antimikrobielle resistente bakterier under dyretransport.

Det er funnene i en vitenskapelig vurdering fra EFSA, om risikoen for å spre antimikrobiell resistens (AMR) mellom fjørfe, gris og kveg under transport fra gårder til slakterier.

Uttalelsen fremhever også at det er viktig at transporten er hensiktsmessig organisert. I tillegg vil alle tiltak som gir bedre helse og velferd for dyr før og under transport, sannsynligvis redusere faren for overføring av antimikrobiell resistens.

Funnene supplerer anbefalingene for bedre dyrevelferd under transport, som EFSA publiserte i september 2022.

Risikofaktorer

En av de viktigste risikofaktorene som bidrar til overføring av antimikrobiell resistens, er at dyr kan være bærere av resistente bakterier før de transporteres, ifølge uttalelsen.

Andre risikofaktorer er frigjøring av resistente bakterier gjennom avføring, eksponering for dyr som er bærere av flere eller forskjellige typer av resistente bakterier, utilstrekkelig rengjøring av kjøretøy og utstyr, og varigheten av transporten.

Lange transporter, som krever at dyrene må hvile i oppsamlingssentre, er assosiert med høyere risiko fordi det kan føre til nærkontakt med dyr fra ulike gårder, miljøforurensing og stress.

Konsekvenser for folkehelse

Ifølge EFSA vil gjennomføring av tiltakene også kunne ha positiv konsekvenser for folkehelsa, ettersom mange bakterier kan overføres fra dyr til mennesker. Når bakteriene blir resistente mot antimikrobielle midler, kan det sette behandling av infeksjonssykdommer hos mennesker i fare.

Bruken av antimikrobielle midler har gått ned i Europa de siste årene, men antimikrobiell resistens er fortsatt et alvorlig folkehelseproblem.

-Vurderingen fra EFSA er et skritt i riktig retning i kampen mot antimikrobiell resistens, ifølge Frank Verdonck, som leder EFSAs Biological Hazards & Animal Health and Welfare Unit.

Trenger mer forskning

Det er fortsatt mangel på vitenskapelige studier som ser på spredning av antimikrobiell resistens blant domestiserte dyr under transport. Uttalelsen identifiserer flere kunnskapshull, og anbefaler områder som det bør forskes mer på.

Her er lenke til rapporten på EFSAs nettsider. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

illustrasjon av dyretransport og AMR (laget av EFSA)