EFSA: Høring om helserisiko ved polybromerte difenyletere i mat

Mat som er forurenset med polybromert difenyletere er en helserisiko for mennesker i alle aldersgrupper. EFSA har et utkast til en ny uttalelse på høring.

VKM og EFSA logoer over et bilde med plast-forsøplet sjø

Fristen for å gi innspill er 20. juli 2023.

Polybromerte definyletere er en klasse bromerte flammehemmere, som brukes i en lang rekke produkter som plast, tekstiler og elektrisk/elektronisk utstyr for at de skal bli mindre brannfarlige. PBDE-er kan lekke ut i luft, vann, jord, mat og fôr. PBDE forurenser hovedsakelig mat av animalsk opprinnelse, som fisk, kjøtt og melk.

Dyrestudiene som er vurdert i utkastet til uttalelse, konkluderte med at PBDE kan ha negativ effekt på reproduksjons- og nervesystemet.

EFSA anbefaler fortsatt overvåking av PDBE i mat. Ekspertene etterlyser spesielt mer data om forekomst av PBDE i smorsmelkserstatninger og hvordan disse stoffene overføres fra mor til foster under svangerskapet og til spedbarn under amming.

EFSA utførte en risikovurdering av PBDE også i 2011. I utkastet til ny uttalelse har EFSA vurdert ny vitenskapelig dokumentasjon som har blitt tilgjengelig siden 2011, og vurdert risiko knyttet til kombinert eksponering for noen av PDBE-ene som oppdages oftest.

Dette er den andre vitenskapelige uttalelsen i en serie på seks om risiko ved bromerte flammehemmere.

EU arbeider for å redusere helserisiko ved bruk av bromerte flammehemmere. Enkelte bromerte flammehemmere er forbudt eller bruken er begrenset, men fordi nedbrytningstiden er lang, er det fortsatt bekymring for at slike kjemikalier utgjør en risiko for folkehelsa.

Her er lenke for å gi innspill Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu..