Dyrevelferd under transport: plass, temperaturer og varighet

Mer plass, lavere maksimumstemperaturer og kortest mulig transporttid er nødvendig for å forbedre dyrevelferd for husdyr under transport.

Det fremgår av en serie på fem vitenskapelige uttalelser fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA.

Uttalelsene omfatter små drøvtyggere (sau og geit), hovdyr (hest og esel), kveg (kyr og kalver), svin, og dyr som blir transportert i kontainere, som fjørfe og kaniner. I uttalelsene identifiseres ulike velferdskonsekvenser for dyrene på ulike stadier av transporten, og potensiell fare som dyrene utsettes for. I tillegg identifiseres de dyrebaserte velferdsindikatorene, det vil si målinger på dyret, for å vurdere disse konsekvensene og farene.

For alle artene er det svært viktig at de er klare for transport, ifølge EFSA.

EFSA peker på at god dyrevelferd ikke bare reduserer unødig lidelse, men også bidrar til bedre dyrehelse. God dyrehelse er et sentralt element for trygghet i matkjeden, gitt den nære forbindelsen mellom dyrevelferd, dyrehelse og matbårne sykdommer. Det er også i tråd med prinsippene for én helse, som EU er forpliktet til å etterleve.

EFSA har utviklet kvantitative maksimumsnivåer for temperatur som kjøretøyet bør ha under dyretransport, og for tillatt minstemål for plass til dyrene. I uttalelsene beskriver EFSA også ulike velferdskonsekvenser som kan oppstå og utvikles over tid under transporten, som sult, tørst og utmattelse. For eksempel anbefaler EFSA at transporttid i kontainer bør omfatte den totale tiden dyret er i kontaineren. EFSA peker på at den eneste måten å unngå velferdskonsekvenser for daggamle kyllinger, er å transportere befruktede egg og klekke dem på mottaksgården.

De vitenskapelige uttalelsene er gjort på oppdrag fra EU-kommisjonen. EUs lovverk for å beskytte dyr under transport trådte i kraft i 2005. EFSAs funn skal støtte kommisjonens pågående arbeid om lovgivning om dyrevelferd, med sikte på å tilpasse den til ny vitenskapelig dokumentasjon, utvide anvendelsesområdet, gjøre det lettere å håndheve lovgivningen, og totalt sett sikre et høyere nivå av dyrevelferd. Arbeidet er et sentralt element i EUs Farm to Fork-strategi.

Det er ventet at EU-kommisjonen vil legge frem sitt forslag i andre halvdel av 2023.

Les uttalelsene på EFSAs nettsider:
-velferd for små drøvtyggere Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.
- velferd for hovdyr Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.
- velferd for hornkveg Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.
- velferd for svin Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.
- velferd for dyr som transportert i kontainere Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.