Bakterier med resistens mot vanlige antimikrobielle midler

Både hos mennesker og dyr finner man ofte bakterier som er resistente mot vanlige antimikrobielle midler.

Det kommer frem i en ny rapport fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) og Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) om antimikrobiell resistens i zoonotiske bakterier i mennesker, dyr og mat i 2020 – 2021.

Rapporten viser at det er observert resistens mot vanlige antimikrobielle midler hos Salmonella og Campylobacter. For flere kritisk viktige antimikrobielle midler ble resistensen imidlertid bare påvist ved lave nivåer. Unntaket er enkelte Salmonella-varianter og Campylobacter coli.

Forskningssjefene i EFSA og ECDC, Carlos Das Neves og Mike Catchpole, peker på at antimikrobiell resistens er en av de største truslene verden står overfor, som påvirker så vel mennesker og dyr som miljø.

Ifølge rapporten går trenden for utvikling av antimikrobiell resistens i riktig retning i flere land: en økende andel bakterier som var isolert fra matproduserende dyr, var følsomme for alle de antimikrobielle midlene som ble testet.

I tillegg er det synkende forekomst av Extended-spectrum Beta-lactamases (ESBLs) og - AmpC-produserende E. coli.

I perioden 2013 - 2021 ble det i flere land observert nedgang i resistens hos Salmonella mot de antimikrobielle midlene ampicillin og tetracyklin hos mennesker. Det var spesielt tydelig i Salmonella Typhimurium, en type Salmonella som ofte er isolert fra griser og kalver, og som ofte er multiresistente.

Dataene viser også synkende trender i resistens hos Campylobacter jejuni mot det antimikrobielle middelet erytromycin hos mennesker og slaktekylling. Denne typen antimikrobielle midler er svært viktige i behandling av campylobacteriose. Imidlertid viser rapporten også en økende trend i samme periode i resistens hos Salmonella Enteritidis og C. jejuni mot det antimikrobielle middelet ciprofloxacin hos mennesker. S. Enteritidis og C. jeuni forårsaker de fleste tilfeller av salmonellose og campylobacteriose hos mennesker.

Lignende trender ble observert i C. jejuni fra slaktekylling mellom 2009 og 2020, da resistens mot ciprofloksacin økte i flere land. Nivået av ciprofloksacinresistens i Campylobacter er nå så høyt at dette antimikrobielle middelet ikke lenger kan anbefales ved behandling av alvorlige infeksjoner forårsaket av Campylobacter hos mennesker.

Resistens mot karbapenem hos E.coli er fortsatt sjelden hos matproduserende dyr og hos mennesker. Siden karbapenemer er en klasse av antimikrobielle midler i siste skanse i effektiv antibiotikabehandling av alvorlige bakterielle infeksjoner, er det bekymringsfullt med funn av resistens mot karbapenemer i zoonotiske bakterier. Derfor må resistens mot karbapenemer overvåkes og undersøkes.

Les hele rapporten på EFSAS sider, her Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu..