Lars Erik Folkvord Hanssen utnevnt til Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden

H.M. Kongen har utnevnt tidligere direktør for sekretariatet for Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM), professor dr. med. Lars Erik Folkvord Hanssen, til Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for fremragende bidrag til utviklingen av norsk helsetjeneste.

Hanssen var direktør i VKM fra 2012 til 2019.

Hanssen har hatt ledende posisjoner innenfor forskning og høyere utdanning og i den sentrale helseforvaltningen i Norge i over 40 år. I sitt virke har han utmerket seg gjennom høy faglig integritet og åpenhet, som igjen har vært godt forankret i samfunnsoppdragene.

Hanssen avla medisinsk embetseksamen ved universitetet i Oslo i 1973, og avla doktorgraden i medisin ved samme universitet i 1980. Han er spesialist i indremedisin, gastroenterologi og endokrinologi. Han gjennomførte bl.a. kandidatstudiet i helseadministrasjon ved Universitetet i Oslo i 1989, Forsvarets høgskoles totalforsvarskurs i 1995, og Senior Course ved NATO Defence College i Roma fra 1999 til 2000.

Hanssen arbeidet i ledende stillinger ved Rikshospitalet. Samtidig var han professor i medisin ved Universitetet i Oslo. Hans egen forskning har resultert i rundt 200 artikler.

- Jeg har kjent Lars Hanssen siden jeg overtok hans kontor på endokrinologisk seksjon ved indremedisinsk avdeling på Rikshospitalet i august 1989, sier direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg.

- Han har alltid utmerket seg som kunnskapsrik, nysgjerrig, bredt engasjert og med enorm arbeidskapasitet. Hans evne til å se både rett og skrått på alle sider ved tilværelsen, kommer til uttrykk i hans ironi, selvironi og betydelige formuleringsevne. Det har jeg nytt godt av i form av fryd, latter og tankevekkende kritikk i hele mitt yrkesliv, forsetter Stoltenberg.

Hanssen var assisterende direktør i Statens helsetilsyn fra 1994, og direktør fra 2001 til 2012. I 2012 tiltrådte han stillingen som direktør i VKM, hvor han satt til han fratrådte stillingen for aldersgrensen i 2019.

Under Hanssens ledelse utvidet Miljødirektoratet sitt oppdrag til VKM betydelig og komiteen endret navn fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet til Vitenskapskomiteen for mat og miljø.

- Utvidelsen har gjort VKM i stand til å løse fellesoppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet, og har rustet VKM til å gjøre tverrsektorielle risikovurderinger og andre kunnskapssynteser, sier Gisle Solstad, fungerende direktør i VKM.

Fagdirektører i VKM, Elin Thingnæs Lid og Merethe Aasmo-Finne fortsetter:

- Som direktør i VKM var hans klare målsetting å legge til rette for et felles omforent kunnskapsgrunnlag på tvers av sektorer til støtte for politikkutforming og forvaltning. Hanssen var opptatt av samfunnets tillit og nødvendigheten av å stadig videreutvikle VKM for å imøtekomme et økende krav til vitenskapelig kvalitet, uavhengighet og åpenhet i kunnskapsgrunnlaget.

Hanssen har også markert seg i ulike internasjonale sammenhenger. Han var bl.a. styreleder i WHOs internasjonale kreftforskningsinstitutt (IARC) i perioden 2006 – 2010. I VKM representerte han Norge

i det rådgivende organet for den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA), EFSA Advisory Forum. Hanssen var også i en årrekke sjefsredaktør for tidsskriftet Scandinavian Journal of Gastroenterology.

Hanssen var områdestyreleder for medisin og helse i Norges forskningsråd fra 1997 - 2001, og styremedlem i Sørlandet sykehus HF fra 2013 til 2018, i tillegg til en rekke andre styreverv nasjonalt og internasjonalt.

Tid og sted for overrekkelse av dekorasjonen fastsettes på et senere tidspunkt. Les om St. Olavs Orden her.

Lars Erik Folkvord Hanssen portrett

Foto: Sverre Jarild