Hvorfor bør du ikke slippe knelere ut i norsk natur?

Bilde av en kneler

Dyr og planter som ved menneskelig aktivitet er spredt til områder hvor de ikke hører naturlig hjemme, kaller vi fremmede arter. Langt fra alle fremmede arter kan skade naturen vår, men noen kan overleve i Norge og være en trussel mot naturmangfoldet.

Av Maria Gulbrandsen Asmyhr, prosjektleder og koordinator for faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES). Publisert første gang 21. september 2017.

 

Mange fremmede arter kommer fra kanter av verden med et helt annet klima enn vårt. For eksempel vil tropiske arter sannsynligvis ikke klare seg gjennom den lange vinteren vi har i Norge.

Noen arter vil kunne overleve og etablere seg, og enkelte av dem kan ha negativ effekt på norsk natur. De kan for eksempel utkonkurrere norske arter ved at de spiser den samme maten eller konkurrerer om den samme plassen. De kan overføre sykdommer og parasitter som gjør at norske arter dør.

Balansen i økosystemet forskyves

Kneleren er en slik fremmed art som kan overleve i Norge, og som kan skade norsk natur. Den er et rovinsekt som spiser andre insekter, som for eksempel gresshopper og edderkopper. At kneleren spiser andre insekter, kan virke harmløst. Men økosystemet er sammensatt av mange ulike arter, og enhver endring kan forskyve balansen i økosystemet.

Når en ny art kommer inn og for eksempel spiser mye av en annen art, kan det få konsekvenser utover den arten som blir spist. Hvis én art reduseres eller forsvinner, kan en annen art i samme økologiske nisje få større utbredelse, fordi den mister en konkurrent om mat og plass. Det kan igjen påvirke andre arter og prosesser i økosystemet, som for eksempel plantevekst.

Krav om tillatelse før innførsel av virvelløse dyr

Dyr og planter kan blant annet spres til nye områder gjennom kjøp og salg.

1. januar 2016 trådte en ny forskrift om fremmede organismer i kraft i Norge. En konsekvens av denne forskriften er at det nå kreves tillatelse fra myndighetene for å kunne innføre de fleste virvelløse dyr til Norge. I kjølvannet av den nye forskriften, ba Miljødirektoratet VKM om å vurdere arter som det er aktuelt å holde som hobbydyr, og som det nå kreves innførselstillatelse for.

Fant risiko ved to av 6 600 arter

Handel med dyr som insekter og edderkoppdyr til hobbybruk er et stort marked mange steder i verden. Selv om det ikke er så vanlig å samle på slike dyr i Norge, ser vi at markedet vokser her også.

Vitenskapskomiteen for mattrygghet har gått gjennom data om 6 600 ulike arter av pinnedyr, skorpioner, taranteller og knelere for å vurdere om de kan ha effekt på norsk biologisk mangfold hvis de slipper ut og greier å etablere seg her i landet.

Bare to knelerarter ble vurdert til å kunne være en risiko for norsk natur.
Du kan lese mer på om dette her.

Følg oss

Twitter-ikon

Bloggarkiv