Om VKM Report

VKM Report er en åpent tilgjengelig, digital, vitenskapelig rapportserie som utgis av Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM).

I rapportserien inngår fagfellevurderte risikovurderinger, nytte- og risikovurderinger og kunnskapsoppsummeringer.

De vitenskapelige vurderingene omfatter følgende fagområder:

 • dyrehelse (inkludert fiskehelse) og dyrevelferd
 • smittestoffer
 • ernæring, næringsstoffer/humanernæring, dietetiske produkter og tilsetningsstoffer
 • allergi
 • forurensinger, naturlige gifter og legemiddelrester
 • genmodifiserte organismer og avledete produkter til mat og fôr
 • fôr
 • kosmetikk og kroppspleieprodukter
 • plantehelse
 • plantevernmidler
 • fremmede organismer
 • internasjonal handel med truede og sårbare arter (CITES)
 • mikrobiologiske produkter
 • GMO-legemidler
 • andre områder under Miljødirektoratets ansvarsområde der VKM har relevant kompetanse

Vitenskapelig publikasjon nivå 1

VKM Report er godkjent som en vitenskapelig publikasjon på nivå 1 i Kanalregistret.

Vitenskapelige vurderinger fra VKM er fagfellevurdert. Les VKMs retningslinjer for:

Arbeidsprosessene bak VKMs vitenskapelige vurderinger

VKMs vitenskapelige vurderinger gjøres primært på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet, som bruker vurderingene som grunnlag for å utvikle regelverk, i sine løpende forvaltningsoppgaver og til å utarbeide råd og gi innspill til departementene. VKM kan også selv ta initiativ til risikovurderinger og andre typer vurderinger.

VKM følger internasjonale retningslinjer og standarder for risikovurdering innen de ulike fagområdene som er nevnt over. Vurderingene skal være etterprøvbare.