Biologisk mangfold

Innførsel av rødkardinal - risiko for norsk biologisk mangfold

Bestilt:

Rapportnr: 2023:18

Published: 30.06.2023

Hovedbudskap:

Import og hold av sangfuglen rødkardinal medfører lav risiko for negative effekter på norsk biologisk mangfold

Det er hovedbudskapet i en risikovurdering av rødkardinal, som VKM har gjort for Miljødirektoratet.

Bakgrunn

Rødkardinal (Cardinalis cardinalis) har lenge vært en populær burfugl på grunn av farge, kroppsform og vakker sang.

Rødkardinal er en av tre arter i sin slekt. Utbredelsen strekker seg fra sørøst i Canada til sør i Mexico, Belize og nord i Guatemala. Arten er ikke en trekkfugl og lever i samme område hele året. Utbredelsen tilsier at arten kan trives i et bredt spekter av klimatiske forhold, inkludert forholdene vi har langs kysten av Sør-Norge. Rødkardinal oppdrettes i stort omfang i Europa.

Dette har VKM gjort

VKM har gått gjennom vitenskapelig litteratur og relevante nettsider etter informasjon om mulige negative effekter, i lys av fuglens økologi og adferd. VKM har modellert hvilke områder i Norge som kan være klimatisk egnet for arten, både nå og frem mot år 2100.

VKM vurderte at det er fire faktorer som kan være relevante for negativ påvirkning, og gjennomførte risikovurdering til hver av disse. Faktorene er:

- konkurranse om mat og reirplasser med norske fuglearter
- parring med norske fuglearter (hybridisering)
- overføring av sykdommer
- samhandling (interaksjon) med andre fremmede arter

I tillegg har VKM vurdert arten i Artsdatabankens system for risikovurdering av fremmede arter.

Resultater

VKM har konkludert med at det er sannsynlig at rødkardinal vil konkurrere om mat, men det er usannsynlig at det vil bli konkurranse om territorier.

-Uansett hva det konkurreres om, vil effekten være liten. Risikoen blir derfor lav, sier Lawrence Kirkendall, faglig leder av arbeidet.

Parring er bare teoretisk mulig med én art, bokfink. VKM vurderer at det er svært usannsynlig, og at risikoen er lav.

Det er svært sannsynlig at rødkardinal kan overføre sykdommer til norske fugler, men det hersker stor usikkerhet om hvilke sykdommer som eventuelt finnes blant rødkardinaler som holdes i Europa.

VKM konkluderer med at den potensielle effekten av slik spredning er liten, og at risikoen derfor er moderat til lav.

Det er sannsynlig at det vil være samhandling mellom rødkardinal og andre fremmede arter. Det gjelder spesielt spredning av frø fra fremmede busker og trær.

-Vi vurderer at de negative effektene av spredning vil være små, og derfor konkluderer vi med at denne faktoren utgjør lav risiko for effekter på biologiskmangfold, sier Kirkendall.

Kan rødkardinal etablere seg i Norge?

Med dagens klima vil store deler av kystområdene i Øst- og Sør-Norge, opp mot Trondheim, være egnet habitat for rødkardinal. Med varmere klima vil arten også kunne etablere seg lenger nord, både langs kysten og innover i landet. Imidlertid må arten først komme hit i tilstrekkelig antall.

Fuglen kan rømme fra privat hold, eller forflytte seg fra populasjoner i Europa – hvis den først etablerer seg der. Dette har den ikke klart på over 30 år, til tross for omfattende privat hold.

- Ettersom det trengs mange individer på samme sted til samme tid for å etablere en art, anser vi det som svært usannsynlig at rødkardinal kan etablere en populasjon i Norge, sier Kirkendall.

Risikovurderingen er godkjent av VKMs faggruppe for biologisk mangfold.

Kontakt

Lawrence Kirkendall

Medlem av faggruppen for biologisk mangfold. Professor emeritus.

M: 93 07 78 87

Andre populære artikler