Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Vurdering/kommentering av SFT-rapport Kartlegging av nye organiske miljøgifter i 2004

Bestilt:

Rapportnr: 2006: 23

Publisert: 01.06.2006

Hovedbudskap:

Mattilsynet har bedt VKM om å risikovurdere et utvalg nye forurensninger i matvarer. Stoffene irgarol, diuron, BHT og dikofol ble i en kartlegging hos SFT påvist i blåskjell og/eller fiskelever. Inntak av alle de fire stoffene fra blåskjell eller fiskelever vil utgjøre en ubetydelig andel av det akseptable/tolerable ukentlige inntaket for stoffene. VKM anser derfor ikke at irgarol, diuron, dikofol eller BHT i blåskjell eller fiskelever vil utgjøre noen risiko for konsumenter av sjømat.

SFT la i 2005 fram rapporten ”Kartlegging av nye organiske miljøgifter 2004. Bromerte flammehemmere, perfluoralkylstoffer, irgarol, diuron, butylhydroksytoluen (BHT) og dikofol”.

Rapporten kartlegger et utvalg nye forurensninger i akvatiske deler av norsk miljø. Prøvene er samlet inn på antatt forurensede områder. 

Mattilsynet ønsket på bakgrunn av denne rapporten å få risikovurdert stoffene irgarol, diuron, BHT og dikofol som forurensninger i matvarer. Disse stoffene ble i kartleggingen påvist i blåskjell og/eller fiskelever. Irgarol, diuron og dikofol er pesticider, mens BHT er en syntetisk antioksidant i utstrakt bruk.

Forekomstene av irgarol, diuron, dikofol og BHT i blåskjell og fiskelever er lite undersøkt og det foreligger data fra få stasjoner. De foreliggende enkeltstående undersøkelsene av forekomstene av de fire forbindelsene i marine organismer tyder ikke på at inntak av stoffene via konsum av fiskelever eller blåskjell i forurensede områder utgjør noen helserisiko for eventuelle konsumenter.

De påviste konsentrasjonene av BHT, irgarol, diuron og dikofol medfører et svært lavt inntak av stoffene ved konsum av blåskjell og fiskelever. Da prøvene er samlet inn fra antatt forurensede steder, er det ikke noen grunn til å anta at stoffene vil utgjøre noen risiko ved konsum av blåskjell eller fiskelever fra andre steder langs kysten heller. 

Ut fra helsemessige grunner er derfor ikke behov for å inkludere disse stoffene i den generelle overvåkingen av kystområder. 

Det kan eventuelt vurderes å foreta analyser av stoffene i blåskjell eller fiskelever om det er mistanke om spesielt stor forurensning i et område.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler