Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Vurdering av tilsetning av fytosterol i lettmargarin

Bestilt:

Rapportnr: 2005: 22

Publisert: 22.04.2005

Hovedbudskap:

Mattilsynet har bedt Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) om å foreta en risikovurdering av lettmargarinprodukt tilsatt fytosteroler, som er søkt godkjent som ny mat (novel food). I tillegg har Mattilsynet bedt om en vurdering av konkrete påstander som skal benyttes i markedsføringen av angjeldende produkt.

Faggruppen har trukket følgende konklusjoner:

I henhold til dokumentasjon fra søker, er sterolprofilen til Vividol T® i samsvar med blandinger som tidligere er godkjent i EU.

Søker bør på tilfredsstillende måte dokumentere overfor Mattilsynet at det totale innholdet av fytosteroler overstiger 99%, og det bør tas nye analyser for PAH. Produktets sammensetning synes å være tilsvarende andre produkter som er godkjent som ny mat i EU.

Faggruppen støtter EUs tidligere vurderinger om at det totale inntaket av fytosteroler/stanoler ikke bør overstige 3 g/dag.

Estimerte beregninger fra NORKOST viser at det vil kunne medføre et høyere inntak enn 3 g/dag for 95 persentilen dersom all lettmargarin var tilsatt angjeldende mengde fytosteroler. Et økende antall ulike produkter med tilsetning av fytosteroler vil gi økt risiko for et inntak som overstiger 3 g/dag.

Det er ikke tilstrekkelig dokumentert at produktet vil kunne redusere LDL-kolesterol mer enn 10%. Nyere studier kan tyde på at effekten av fytosteroler avtar etter lengre tids bruk (1 år).

Det er behov for forskning som avklarer langtidseffekten ved bruk av fytosteroler i matvarer.

Når det gjelder eventuell sammenheng mellom fytosteroler og hjerte- karsykdommer, forventes det at EFSA vil avgi en uttalelse om dette i løpet av april 2005.

Det er behov for mer kunnskap om sammenhengen mellom inntak av steroler/stanoler og helse.

Kontakt

Bente Mangschou

Prosjektleder. Klinisk ernæringsfysiolog

T: 98 83 10 12
Send e-post

Andre populære artikler