Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Vurdering av særnorske forhold for produkter som er godkjent som ny mat i EU

Bestilt:

Rapportnr: 2013: 45

Publisert: 20.12.2013

Hovedbudskap:

På oppdrag for Mattilsynet har Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) vurdert om det er spesielle forhold i Norge som skulle tilsi at produkter som er vurdert som helsemessig trygge for forhold i EU-landene ikke skulle være det i Norge.

Bakgrunnen for oppdraget er at EUs forordning om ny mat (Forordning (EF) nr. 258/97 om nye næringsmidler) vurderes gjennomført i norsk regelverk.

Helse- og omsorgsdepartementet har bedt Mattilsynet om å vurdere om produktene som er godkjente i henhold til ny mat-forordningen i EU kan omsettes i Norge.

I denne forbindelsen har Mattilsynet bedt VKM om å gjennomgå en liste med 12 produkter som har blitt vurdert av EUs mattrygghetsorgan EFSA og godkjent i EU i henhold til ny mat-forordningen, altså om produktene er helsemessig trygge for forhold i EU-landene.

VKM har kun vurdert om det er grunn til å anta at det foreligger særnorske forhold. Det er særlig to forhold som er vurdert:

  • Er det grunn til å anta at inntaket av de aktuelle stoffene er høyere i Norge enn det som er beskrevet i EFSAs vurderinger?
  • Er det grunn til å anta at Norge har spesielt høye forekomsttall av eventuelle medisinske tilstander som er beskrevet som mulige endepunkter for de aktuelle stoffene enn det som er beskrevet i EFSAs vurderinger?

Vurderingene er gjort basert på ekspertenes erfaring og kunnskap om kostinntak og medisinske tilstander. Konklusjonen i VKMs vurdering er at det ble ikke avdekket særnorske forhold for noen av de 12 produktene.

Kontakt

Bente Mangschou

Prosjektleder. Klinisk ernæringsfysiolog

T: 98 83 10 12
Send e-post

Andre populære artikler