Dyrehelse og dyrevelferd

Vurdering av risiko for lidelse ved hold av pelsdyr

Bestilt:

Rapportnr: 2008: 29

Publisert: 11.06.2008

Hovedbudskap:

VKMs faggruppe for dyrehelse og dyrevelferd har vurdert velferd for pelsdyr og risikoen for stress og lidelse knyttet til avliving av disse dyrene. Faggruppen mener at velferden for rev og mink blir godt ivaretatt, men det er nødvendig med mer kunnskap om hold av ilder og chinchilla.

Som bakgrunn for VKMs vurdering er det laget en utredning om velferd for pelsdyr. Denne ble utført av eksperter ved Universitet for miljø og biovitenskap.

VKM satte videre ned en ad hoc-gruppe for å svare på spørsmålene knyttet til spørsmålene om stress og lidelse ved avliving av dyrene. Dette har lagt grunnlaget for risikovurderingen fra VKMs faggruppe.

Når det gjelder velferd for rever, konkluderer faggruppen med at denne blir bra ivaretatt i standard produksjonsmiljøer der man følger gjeldende regelverk. Dette gir ikke synlige lidelser for et gjennomsnittlig dyr sammenlignet med andre husdyr.

Det er likevel muligheter for å endre både hus og håndteringsrutiner som kan gjøre forholdene enda bedre for revene.

Når det gjelder velferden for mink, konkluderer faggruppen med at risikoen for at dyrene skal lide i et standard produksjonsmiljø er lav. Der er imidlertid også her forbedringsmuligheter både med hensyn til hus og håndtering av dyrene.

Med hensyn til ilder og chinchilla, konkluderer faggruppen at det er vanskelig å gjennomføre en fullstendig vurdering av velferden for disse dyreartene, siden det mangler vitenskapelige studier på feltet.

Det er derfor behov for ytterligere kunnskap for å vurdere om disse artene kan brukes til pelsdyrproduksjon i fremtiden. På et generelt grunnlag kan man benytte regelverket for mink inntil man har innhentet ny kunnskap.

Kravene til gulvarealer for pelsdyr blir diskutert i rapporten. Økt plass kan gi mulighet for mer lek for både rev og mink, og dette tyder på bedret velferd. Mer plass gir også mulighet til å etablere et mer variert miljø, noe som kan stimulere både fysisk og psykisk.

Det finnes også menneskelige faktorer som truer dyrevelferden, og som derfor må minimeres. De som har ansvar for dyrene må ha tilstrekkelig kunnskap om dyrenes behov, og de må også bruke denne kunnskapen.

Det er lett at dyrene opplever det som negativt når de blir håndtert og for eksempel holdt fast. Stress og frykt i slike situasjoner kan reduseres ved å skape positive relasjoner mellom dyr og menneske, for eksempel ved å dele ut godbiter og ved å avle for tryggere dyr.

Rapporten evaluerer også avlivningsmetoder for mårdyr, rev og chinchilla og ser på bedøvelse som blir gitt før dyrene blir avlivet. Les mer om faggruppens vurderinger i risikovurderingen.

Risikovurderingen ble publisert 11.06.2008.

Presisering til sammendraget i risikovurderingen

Etter at risikovurderingen ble publisert, erfarte VKM at det har vært noe uklarhet rundt tolkingen av sammendraget i vurderingen. Mattilsynet fikk de nødvendige presiseringene i mai/juni 2008, men andre aktører kan være ukjent med dette.

VKM har derfor kommet med en presisering til sammendraget i risikovurderingen. Avsnittet det gjelder er:

"With respect to the welfare of foxes, the Panel on Animal Health and Welfare concludes that the welfare of foxes kept in a standard production environment in adherence to the present regulations is adequate and does not cause risk of suffering to a noticeable degree in an average individual, when compared to other farmed species.”

VKM presiserer:

The reference to other farmed species is not meant to be given decisive weight. The comparison with other species was done some years ago, and the complete report therefore does not focus on interspecies comparisons. Although VKM considers that there is not risk of suffering to a noticeable degree (when regulations are followed completely), certain aspects could still be improved.

The referred sentence in the summary was therefore followed by a list of a number of housing and management routines which can be modified in order to improve the welfare further. VKMs summary as well as the conclusions must be read in full, in order to be used properly by readers of the report.

Kontakt

Dean Basic

Prosjektleder, ph.d.

T: 45 43 20 45
Send e-post

Andre populære artikler