Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Vurdering av nye resultater i Sørfjorden

Bestilt:

Rapportnr: 2005: 65

Publisert: 30.12.2005

Hovedbudskap:

Faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester i matkjeden har på oppdrag fra Mattilsynet vurdert nye analyseresultater av blåskjell, torsk, skrubbe og dypvannsfiskene brosme og lange.

Faggruppen har i sin vurdering i hovedsak fokusert på kvikksølveksponering fra fisk, mens mulig eksponering for PCB7 og DDT fra sjømat i Sørfjorden omtales kort. 

Blåskjell- og fiskeprøvene er analysert både for klororganiske stoffer og metaller. Faggruppen har vurdert de nye analyseresultatene i sjømat fra Sørfjorden opp i mot gjeldede tolerable inntaksverdier. 

Inntak av et måltid torsk per uke fra Sørfjorden kan medføre at tolerabelt ukentlig inntak (PTWI) for metylkvikksølv overskrides av personer som ellers spiser mye fisk og annen sjømat. 

Innholdet av kvikksølv i dypvannsfisk (lange og brosme) fra Sørfjorden er høyt og avhengig av fiskens vekt. Inntak av et ukentlig måltid fisk med slike nivåer vil medføre at PTWI fastsatt for metylkvikksølv overskrides.

PTWI for metylkvikksølv er fastsatt for å beskytte hele befolkningen. De mest følsomme gruppene er foster og spedbarn og det er derfor viktig at inntaket hos gravide og ammende kvinner ikke jevnlig overskrider det tolerable inntaket for metylkvikksølv. 

PTWI kan overskrides dersom gravide og ammende kvinner spiser torsk fra Sørfjorden ukentlig. Likeledes vil mindre enn ett måltid skrubbe eller dypvannsfisk føre til overskridelse.

Andre grupper i befolkningen antas å være mindre følsomme for helseskader forårsaket av metylkvikksølv. Sporadisk inntak av brosme og lange fra Sørfjorden for andre grupper av befolkningen enn gravide og ammende kvinner vil sannsynligvis ikke medføre økt risiko for helseskade. 

Et jevnlig inntak av slik fisk vil imidlertid medføre jevnlig overskridelse av PTWI.

Nivåene av PCB7 i fiskelever fra indre Sørfjorden har variert mye de siste årene og det ikke er mulig å si om nedgangen i 2003 og 2004 er reell eller skyldes tilfeldigheter. Imidlertid er nivåene av PCB7 i torskelever fra indre Sørfjorden vesentlig høyere enn ved referansestasjonen i Strandebarm. 

Faggruppe 5 anser det som sannsynlig at man vil finne forhøyede verdier av dioksiner og dioksinliknende PCB i fiskelever fra Sørfjorden. Torskelever fra Sørfjorden burde derfor analyseres for dioksiner og dioksinliknende PCB. Disse stoffene har fastsatte tolerable inntaksverdier som kan brukes til å vurdere risiko ved humant konsum.

Faggruppe 5 er av den oppfatning at DDT-nivåene i torskefilet, torskelever og skjell ikke medfører økt risiko for helseskade, selv med et antatt høyt konsum av slik sjømat. Samtidig ønsker faggruppen å understreke at funn av DDT i miljøet i Sørfjorden er alvorlig og bør følges opp.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler