Plantevernmidler

Vurdering av mankozebs effekter på utviklingen av nervesystemet

Bestilt:

Rapportnr: 2010: 04

Publisert: 22.01.2010

Hovedbudskap:

Det virksomme stoffet mankozeb finnes i en rekke plantevernmidler enten alene eller i blanding med andre virksomme stoffer. Soppmidler med mankozeb er nå er til revurdering hos Mattilsynet, og Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har på oppdrag fra Mattilsynet vurdert et nytt forsøk med mankozeb for å undersøke stoffets effekter på utviklingen av nervesystemet.

Mankozebs helseskadelige potensial og mobiliteten til hovedmetaboliteen ETU under norske forhold har tidligere blitt vurdert av VKMs faggruppe for plantevernmidler i 2005.

Den gang konkluderte faggruppen med at ”høye doser av mankozeb er fosterskadelig hos rotter. Det er usikre holdepunkter for en sammenheng mellom forekomst av nevralrørsdefekter og mankozebeksponering som følge av potetdyrking.”

Faggruppens konklusjon var basert på resultater fra forsøksdyr og en publikasjon fra STAMI om mulig sammenheng mellom bruk av mankozeb og forekomsten av nevralrørsdefekter.

Det er innlevert et nytt forsøk med mankozeb for å undersøke stoffets effekter på utviklingen av nervesystemet. Med bakgrunn i resultatene fra dette forsøket har Mattilsynet bedt VKM om å vurdere om det er grunnlag for å konkludere med at forsøket ikke endrer den tidligere vurdering av stoffet, verken med hensyn til klassifisering eller med hensyn til fastsettelse av grenseverdier.

Faggruppen påpeker at de doser som er benyttet i det nye forsøket er for lave til å trekke noen konklusjon i forhold til tidligere funn. Faggruppen konkluderer derfor med at den nye studien ikke endrer den tidligere vurderingen av stoffet.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler