Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Vurdering av hyperaktivitet og syntetiske fargestoffer i kombinasjon med natriumbenzonat

Bestilt:

Rapportnr: 2008: 12

Publisert: 12.03.2008

Hovedbudskap:

Resultatene fra den britiske studien (Southampton-studien) som antyder at en blanding av syntetiske fargestoffer og konserveringsmiddelet natriumbenzoat kan medføre økt hyperaktivitet hos barn er lite relevante for norske forbrukere. Tilgjengelige data tyder på en begrenset bruk av disse fargestoffene i matvarer på det norske markedet.

Dette er konklusjonen i en vurdering som faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk i Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har utført på oppdrag fra Mattilsynet.

Resultater fra studien utført ved Southampton University i 2007 viser en mulig sammenheng mellom inntaket av to blandinger av syntetiske fargestoffer og natriumbenzoat og en økning i ADHD (”Attention Deficient Hyperactivity Disorder”) hos barn. Mattilsynet har på bakgrunn av denne studien bedt VKM om å vurdere om det er nødvendig å gjennomføre en nasjonal risikovurdering relatert til disse resultatene.

Faggruppen vurderer den rapporterte økningen i hyperaktivitet blant barn som hadde drukket to ulike blandinger av de syntetiske fargestoffene Tartrazine (E 102), Kinolingult (E 104), Paraoransje (E 110), Azorubin (E 122), Nykocin (E 124) og Allurarødt (E 129) og konserveringsmiddelet natriumbenzoat (E 211) som liten, og funnene er heller ikke konsekvente på tvers av alder og de to blandingene. 

Faggruppen konkluderer med at studien gir en begrenset støtte til en økning av hyperaktivitet etter eksponering for syntetiske fargestoffer og natriumbenzoat.

Lite brukt i Norge

De undersøkte syntetiske fargestoffene var ikke tillatt brukt i matvarer på det norske markedet før EUs regelverk ble tatt inn i norske bestemmelser i 2001. Norsk næringsmiddelindustri uttalte den gang at de ikke ville endre praksis med hensyn til bruk av disse stoffene i næringsmidler.

Det finnes per i dag heller ikke norske markedsdata for de undersøkte syntetiske fargestoffene i Southampton-studien, men en begrenset markedsundersøkelse ble gjennomført i forbindelse med oppdraget fra Mattilsynet.

Med bakgrunn i disse opplysningene tyder det på at dagens bruk av de aktuelle syntetiske fargestoffene i matvarer på det norske markedet er veldig liten. Faggruppen vurderer derfor resultatene fra Southampton-studien som lite relevante for Norge og anser det ikke som nødvendig å utføre en ny nasjonal vurdering sett i lys av den begrensede eksponeringen i Norge. Faggruppen anbefaler imidlertid at bruken av disse syntetiske fargestoffene i matvarer på det norske markedet blir overvåket i framtiden.

EFSAs vurdering av Southampton-studien

EFSA, EUs mattrygghetsorgan, har utført en grundig gjennomgang av resultatene fra
Southampton-studien
, og konkluderte som VKM at studien kun gir en begrenset støtte til en økning av hyperaktivitet etter eksponering for syntetiske fargestoffer og natriumbenzoat samt at funnene heller ikke er konsekvente på tvers av alder og de to blandingene.

EFSA konkluderte videre at grunnlaget for beregningen av de akseptable inntaksverdiene (ADI) for de respektive fargestoffene og natriumbenzoat ikke vil bli endret som en følge av resultatene fra studien.

Kontakt

Gro Mathisen

Prosjektleder. Dr.Scient.

T: 99 59 37 80
Send e-post

Andre populære artikler