Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Vurdering av EUs eksponeringsmodell for stoffer som migrerer fra matkontaktmaterialer

Bestilt:

Rapportnr: 2009: 39

Publisert: 18.12.2009

Hovedbudskap:

EUs eksponeringsmodell for matkontaktmaterialer vil ikke alltid vil gi tilstrekkelig beskyttelse for forbruker. Spesielt gjelder dette for matkontaktmaterialer til næringsmidler spesielt rettet mot spedbarn eller små barn og for matkontaktmaterialer for drikkevarer. Eksponeringsmodellen virker imidlertid generelt å gi tilstrekkelig beskyttelse for en gjennomsnittlig forbruker.

Det er konklusjonen i en vurdering som Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har gjort på oppdrag for Mattilsynet.

Det finnes en rekke grenseverdier som skal sikre at vi ikke får i oss for mye av stoffer som kan utgjøre en helsefare fra matkontaktmaterialer, det vil si emballasje som mat og drikke oppbevares i.

I regelverket for matkontaktmaterialer av plast benytter EU en eksponeringsmodell som brukes for å fastsette verdier for spesifikk migrasjonsgrense (SMG) fra det akseptable eller tolerable inntaket (ADI/TDI) for stoffer som migrerer fra matkontaktmaterialer.

VKMs faggruppe for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk har på oppdrag fra Mattilsynet vurdert om kriteriene i EUs eksponeringsmodell er tilstrekkelig strenge til at vi ikke får i oss stoffer fra matkontaktmaterialer i helseskadelige mengder.

Gammel modell

Bakgrunnen for oppdraget er at det er lenge siden eksponeringsmodellen ble utarbeidet og regelverksutviklere og emballasjeindustrien har i mange år diskutert mulige justeringer og forbedringer av kriteriene som ligger til grunn for modellen.

VKM har i denne uttalelsen benyttet seg av norske og danske data på matinntak og kroppsvekt i ulike aldersgrupper i befolkningen for å vurdere eventuelle kritiske punkter i eksponeringsmodellen. I tillegg er det innhentet relevant informasjon fra publisert vitenskapelig litteratur.

Eksponering hos barn kan bli underestimert

I EUs eksponeringsmodell er det antatt at en gjennomsnittsforbruker veier 60 kg. Tilgjengelige norske og danske data viser at det generelt ikke er behov for å endre denne verdien, selv om noen kvinner veier mindre enn 60 kg. Barn har derimot en kroppsvekt godt under 60 kg. Det kan kan føre til at eksponeringen hos barn blir underestimert.

Ettersom barn kan ha et høyere inntak av visse næringsmidler enn voksne og et lavere inntak av andre næringsmidler, er en generell omregningsfaktor for barn lite egnet. Risikoen fra matkontaktmaterialer brukt til næringsmidler produsert spesielt for spedbarn og små barn bør vurderes fra sak til sak.

Det kan her være behov for å innføre en ekstra sikkerhetsfaktor for å gi barn i disse aldersgruppene samme grad av beskyttelse som voksne.

Drikkevarer

I den gjeldende eksponeringsmodellen for matkontaktmaterialer er det antatt at en person inntar 3 kg næringsmidler (både i flytende form og som fast føde), hvorav bare 1 kg er emballert. De norske og danske inntaksdataene viser at denne antagelsen bør revideres, spesielt når det gjelder næringsmidler i flytende form.

Det totale inntaket av næringsmidler (både i flytende form og som fast føde) er høyere enn den antatte standardverdien på 1 kg/person/dag i alle aldersgrupper, noe som tilsier at en slik antagelse kan føre til at eksponeringen per kg kroppsvekt underestimeres hvis alle næringsmidler som inntas er emballert.

En ekstra sikkerhetsfaktor kunne derfor benyttes også for matkontaktmaterialer til flytende næringsmidler.

Gjennomsnittlig forbruker

Eksponeringsmodellen virker imidlertid generelt å gi tilstrekkelig beskyttelse for en gjennomsnittlig forbruker, tatt i betraktning at det antas at en person inntar 1 kg emballert næringsmiddel daglig gjennom hele livet, og at denne ene kiloen er pakket inn i det samme matkontaktmaterialet som alltid inneholder den aktuelle migranten (f.eks. plastmonomer eller tilsetningsstoff).

I eksponeringsmodellen er det også antatt at matkontaktmaterialet frigir den høyeste tillatte mengden av migranten (f.eks. tilsvarende SMG), noe som i mange tilfeller vil overestimere eksponeringen.

Anbefalinger

Det er viktig for forbrukernes helse at modellen ikke gjøres gradvis mindre beskyttende gjennom å endre enkeltforutsetninger eller ved å introdusere nye reduksjonsfaktorer. Eksponeringsmodellen bør i sin helhet opprettholdes som tilstrekkelig beskyttende.

VKM anbefaler at det rettes spesiell oppmerksomhet mot å forbedre eksponeringsmodellen med hensyn til følgende forhold: matkontaktmaterialer til næringsmidler spesielt rettet mot spedbarn og små barn, matkontaktmaterialer for drikkevarer, kunnskap om hvor stor andel av inntaket som kommer fra emballerte næringsmidler, og forholdet mellom matkontaktmaterialets overflateareal og selve matvarens masse.

Kontakt

Gro Mathisen

Prosjektleder. Dr.Scient.

T: 99 59 37 80
Send e-post

Andre populære artikler