Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Vurdering av den genmodifiserte maisen MON 88017 x MON 810 under EUs forordning 1829/2003/EF om genmodifisert mat og fôr (søknad/fornyelsessøknad EFSA-GMO-RX-017)

Bestilt:

Rapportnr: 2022:12

Publisert: 27.04.2022

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har vurdert en fornyelsessøknad om godkjenning av den genmodifiserte maisen MON 88017 x MON 810. Maisen er søkt godkjent til import, videreforedling og til bruk som mat og fôr i EU-området.

I et løpende oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet, vurderer VKM om genmodifiserte organismer og prosessert mat og fôr fra disse kan utgjøre en risiko for helse og miljø.

EUs forordning 1829/2003/EF (Forordningen) omfatter både genmodifiserte organismer (levende), som faller inn under den norske genteknologiloven, og genmodifisert, prosessert mat og fôr (dødt materiale avledet fra GMO) som faller inn under den norske matloven.

Forordningen er i dag ikke en del av EØS-avtalen eller norsk rett. Norge vurderer søknadene som en forberedelse til at forordningen eventuelt implementeres.

VKM vurderer søknader både i høringsperioden, som den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) gjennomfører, og i perioden fra EFSA har offentliggjort en risikovurdering og til EUs medlemsland stemmer for eller imot godkjenning av den genmodifiserte organismen i kommisjonen.

Genmodifisert mais MON 88017 x MON 810

Genmodifisert mais MON 88017 x MON 810 er utviklet ved konvensjonell krysning av genmodifisert mais MON 88017 og genmodifisert mais MON 810. MON 88017 × MON 810 uttrykker transgenene cp4 epsps, cry3Bb1 og cry1Ab, som koder henholdsvis for CP4 EPSPS, Cry3Bb1 og Cry1Ab. Transgenene gjør MON 88017 × MON 810 resistent mot enkelte planteskadegjørende, samt tolerant mot ugressmiddelet glyfosat. Cry3Bb1-proteinet beskytter mot angrep fra arter i billeslekten Diabrotica, mens Cry1Ab beskytter mot skadegjørere i sommerfuglordenen Lepidoptera.

VKM har vurdert dokumentasjonen i søknad EFSA-GMO-RX-017 og EFSAs risikovurdering av den genmodifiserte maisen. VKM konkluder med at søkers vitenskapelige dokumentasjon for den genmodifiserte maisen er dekkende for risikovurdering, og i samsvar med EFSA retningslinjer for risikovurdering av genmodifiserte planter til bruk i mat eller fôr.

De genetiske endringene i mais MON 88017 x MON 810 tilsier ingen økt helse- eller miljørisiko i Norge sammenlignet med EU-land. EFSAs risikovurdering er derfor tilstrekkelig også for norske forhold. Ettersom det ikke har blitt identifisert særnorske forhold vedrørende egenskaper ved maisen, har ikke VKMs GMO panel utført en fullstendig risikovurdering av maisen.

VKM publiserte i 2007 en uttalelse ang. mais MON 88017 × MON 810. I 2016 publiserte VKM en helse- og miljørisikovurdering av mais MON 88017 × MON 810, og identifisert da ingen helseskadelige eller endrede ernæringsmessige egenskaper ved den genmodifisert maisen. VKM vurderte heller ikke de introduserte egenskapene i maisen til å medføre økt risiko for spredning og etablering i norsk natur, sammenlignet med konvensjonelle sorter.

Om oppdraget

VKMs oppdraget er delt inn i tre trinn.

I trinn 1 skal VKM, i forbindelse med EFSAs høring av GMO-søknader, vurdere helse- og miljørisiko ved den genmodifiserte organismen og dens avledete produkter. VKM skal gjennomgå den vitenskapelige dokumentasjonen som søker har sendt inn og evt. gi innspill til EFSA.

VKM skal også vurdere: i) om det er særnorske forhold som vil kunne gi andre risikoer i Norge enn de som er omtalt i søknaden, ii) om norsk kosthold kan gi en økt helserisiko for befolkningen i Norge ved en eventuell godkjenning, sammenliknet med befolkningen i resten av Europa, og iii) risiko knyttet til sameksistens med konvensjonell og/eller økologisk produksjon for genmodifiserte planter som søkes godkjent for dyrking. Aktuelle virkemidler for å sikre sameksistens skal også vurderes.

I trinn 2 skal VKM vurdere om innspill fra Norge er tilfredsstillende besvart av EFSA. I tillegg skal VKM vurdere om noen av EFSAs kommentarer til andre lands innspill gir grunnlag for videre oppfølging. Dersom EFSAs svar til norske innspill ikke er tilfredsstillende, eller andre lands innspill gir grunnlag for videre oppfølging, skal VKM i trinn 3 utføre en risikovurdering av de aktuelle forholdene, inkludert eventuelle særnorske forhold.

Kontakt

Andre populære artikler