Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Vurdering av den genmodifiserte maisen DP4114 x MON810 x MIR604 x NK603 under EUs forordning 1829/2003/EF om genmodifisert mat og fôr (søknad EFSA-GMO-NL-2018-150)

Bestilt:

Rapportnr: 2022:19

Publisert: 13.06.2022

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har vurdert en søknad om godkjenning av den genmodifiserte maisen DP4114 x MON810 x MIR604 x NK603. Maisen er søkt godkjent til import, videreforedling og til bruk som mat og fôr i EU.

I et løpende oppdrag Pdf, 295.5 kB, åpnes i nytt vindu. fra Mattilsynet og Miljødirektoratet, vurderer VKM om genmodifiserte organismer og prosessert mat og fôr fra disse kan utgjøre en risiko for helse og miljø.

EUs forordning 1829/2003/EF (Forordningen) omfatter både genmodifiserte organismer (levende), som faller inn under den norske genteknologiloven, og genmodifisert, prosessert mat og fôr (dødt materiale avledet fra GMO) som faller inn under den norske matloven.

Forordningen er i dag ikke en del av EØS-avtalen eller norsk rett. Norge vurderer søknadene som en forberedelse til at forordningen eventuelt implementeres.

VKM vurderer søknader både i høringsperioden, som den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) gjennomfører, og i perioden fra EFSA har offentliggjort en risikovurdering og til EUs medlemsland stemmer for eller imot godkjenning av den genmodifiserte organismen i kommisjonen.

Genmodifisert mais DP4114 x MON810 x MIR604 x NK603

DP4114 x MON810 x MIR604 x NK603 er en genmodifisert mais utviklet ved konvensjonell krysning av de fire maisene DP4114, MON810, MIR604 og NK603.

Transgenene fra hver av de fire maisene er også uttrykt i den kryssede maisen. Transgenene koder for følgende proteiner og enzymer: Cry1F og Cry1Ab (insektsresistens, lepidoptera/sommerfugler); Cry34Ab1, Cry35Ab1 og mCry3A (insektsresistens, coleoptera/biller); PAT (toleranse for ugressmiddelet glufosinat-ammonium), CP4 EPSPS og CP4 EPSPS L214P (toleranse for ugressmiddelet glyfosat); og enzymet fosfomannoseisomerase (PMI, seleksjonsmarkør).

Den vitenskapelige dokumentasjonen i søknaden for mais DP4114 x MON810 x MIR604 x NK603 er dekkende for risikovurdering, og i samsvar med EFSAs veiledning for risikovurdering av genmodifiserte planter til bruk i mat eller fôr. VKMs GMO-panel konkluderer at de genetiske endringene i mais DP4114 x MON810 x MIR604 x NK603 ikke tilsier en økt helse- eller miljørisiko i Norge, sammenliknet med EU-land. EFSAs vurdering (EFSA, 2022) er tilstrekkelig også for norske forhold. VKMs GMO-panel har derfor ikke utført en full risikovurdering av maisen.

Om oppdraget

Oppdraget er delt i tre trinn.

I trinn 1 skal VKM, i forbindelse med EFSAs høring av GMO-søknader, vurdere helse- og miljørisiko ved den genmodifiserte organismen og dens avledete produkter. VKM skal gjennomgå den vitenskapelige dokumentasjonen som søker har sendt inn og evt. gi innspill til EFSA. VKM skal også vurdere: i) om det er særnorske forhold som vil kunne gi andre risikoer i Norge enn de som er omtalt i søknaden, ii) om norsk kosthold kan gi en økt helserisiko for befolkningen i Norge ved en eventuell godkjenning, sammenliknet med befolkningen i resten av Europa, og iii) risiko knyttet til sameksistens med konvensjonell og/eller økologisk produksjon for genmodifiserte planter som søkes godkjent for dyrking. Aktuelle virkemidler for å sikre sameksistens skal også vurderes.

I trinn 2 skal VKM vurdere om innspill fra Norge er tilfredsstillende besvart av EFSA. I tillegg skal VKM vurdere om noen av EFSAs kommentarer til andre lands innspill gir grunnlag for videre oppfølging. Dersom EFSAs svar til norske innspill ikke er tilfredsstillende, eller andre lands innspill gir grunnlag for videre oppfølging, skal VKM i trinn 3 utføre en risikovurdering av de aktuelle forholdene, inkludert eventuelle særnorske forhold.

Text

Kontakt

Andre populære artikler