Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Vurdering av den genmodifiserte maisen DP41143 x MON890343 x MON 874113 x DAS-40278-9 under EUs forordning 1829/2003/EF om genmodifisert mat og fôr (søknad EFSA GMO‐NL‐2020‐171)

Bestilt:

Rapportnr: 2023: 01

Publisert: 06.01.2023

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har vurdert en søknad om godkjenning av den genmodifiserte maisen DP41143 x MON890343 x MON 874113 x DAS-40278-9. Maisen er søkt godkjent til import, videreforedling og til bruk som mat og fôr i EU.

I et løpende oppdrag Pdf, 295.5 kB, åpnes i nytt vindu. fra Mattilsynet og Miljødirektoratet, vurderer VKM om genmodifiserte organismer og prosessert mat og fôr fra disse kan utgjøre en risiko for helse og miljø.

EUs forordning 1829/2003/EF (Forordningen) omfatter både genmodifiserte organismer (levende), som faller inn under den norske genteknologiloven, og genmodifisert, prosessert mat og fôr (dødt materiale avledet fra GMO) som faller inn under den norske matloven.

Forordningen er i dag ikke en del av EØS-avtalen eller norsk rett. Norge vurderer søknadene som en forberedelse til at forordningen eventuelt implementeres.

VKM vurderer søknader både i høringsperioden, som den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) gjennomfører, og i perioden fra EFSA har offentliggjort en risikovurdering og til EUs medlemsland stemmer for eller imot godkjenning av den genmodifiserte organismen i kommisjonen.

Genmodifisert mais DP41143 x MON890343 x MON 874113 x DAS-40278-9

Genmodifisert mais DP41149 x MON 890349 x MON 874119 x DAS-40278-9 ble utviklet ved kryssing for å kombinere fire enkelt eventer: DP4114, MON 89034, MON 87411 og DAS-40278-9.

DP4114 uttrykker Cry1F-proteinet som gir resistens mot planteskadegjørere i slekten lepidopteran, Cry34Ab1 og Cry35Ab1 proteinene som gir resistens mot planteskadegjører i insektordenen Coleoptera (biller) og PAT-protein for å gi toleranse mot ugressmidlet glufosinat-ammonium. MON 89034 uttrykker proteinene Cry1A.105 ogCry2Ab2 som gir resistens mot planteskadegjørere i insektordenen lepidopterra (sommerfugler). MON 87411 uttrykker Cry3Bb1-proteinet som gir resistens mot planteskadegjørere i insektordenen Coleoptera (biller), og DvSnf7 dsRNA gir resistens mot rotorm, og CP4 EPSPS-proteinet som gjør planten tolerant mot ugressmiddelet glyfosat. DAS-40278-9 uttrykker proteinet AAD-1 som katalysere nedbrytningen av klassen av herbicider kjent som aryloxyphenoxypropionates (AOPP) og gir planten toleranse mot ugressmidlet 2,4-diklorfenoksyeddiksyre (2,4-D).

VKM har vurdert dokumentasjonen i søknad EFSA-GMO-NL-2020-171 og EFSAs risikovurdering av den genmodifiserte maisen. VKM konkluder med at søkers vitenskapelige dokumentasjon for den genmodifiserte DP41149 x MON 890349 x MON 874119 x DAS-40278-9 er dekkende for risikovurdering, og i samsvar med EFSA retningslinjer for risikovurdering av genmodifiserte planter til bruk i mat eller fôr.

De genetiske endringene i mais DP41149 x MON 890349 x MON 874119 x DAS-40278-9 tilsier ingen økt helse- eller miljørisiko i Norge sammenlignet med EU-land. EFSAs risikovurdering er derfor tilstrekkelig også for norske forhold. Ettersom det ikke har blitt identifisert særnorske forhold vedrørende egenskaper ved maisen, har ikke VKMs GMO panel utført en fullstendig risikovurdering av maisen.

Om oppdraget

Oppdraget er delt inn i tre trinn.

I trinn 1 skal VKM, i forbindelse med EFSAs høring av GMO-søknader, vurdere helse- og miljørisiko ved den genmodifiserte organismen og dens avledete produkter. VKM skal gjennomgå den vitenskapelige dokumentasjonen som søker har sendt inn og evt. gi innspill til EFSA. VKM skal også vurdere: i) om det er særnorske forhold som vil kunne gi andre risikoer i Norge enn de som er omtalt i søknaden, ii) om norsk kosthold kan gi en økt helserisiko for befolkningen i Norge ved en eventuell godkjenning, sammenliknet med befolkningen i resten av Europa, og iii) risiko knyttet til sameksistens med konvensjonell og/eller økologisk produksjon for genmodifiserte planter som søkes godkjent for dyrking. Aktuelle virkemidler for å sikre sameksistens skal også vurderes.

I trinn 2 skal VKM vurdere om innspill fra Norge er tilfredsstillende besvart av EFSA. I tillegg skal VKM vurdere om noen av EFSAs kommentarer til andre lands innspill gir grunnlag for videre oppfølging. Dersom EFSAs svar til norske innspill ikke er tilfredsstillende, eller andre lands innspill gir grunnlag for videre oppfølging, skal VKM i trinn 3 utføre en risikovurdering av de aktuelle forholdene, inkludert eventuelle særnorske forhold.

Kontakt

Andre populære artikler