Plantevernmidler

Vurdering av de iboende egenskapene til det virksomme stoffet bentazon med hensyn på reproduksjon

Bestilt:

Rapportnr: 2006: 34

Publisert: 28.07.2006

Hovedbudskap:

I forbindelse med mulig fornyet godkjenning av ugrasmidler som inneholder det virksomme stoffet bentazon, har Mattilsynet bedt VKM svare på noen spørsmål om risiko vedrørende reproduksjon.

Det virksomme stoffet bentazon viser skadelige effekter på foster i både reproduksjons- og teratologiforsøk.

I flere av forsøkene er NOAEL for foster lavere enn for mordyr. Bentazon har også effekt- og strukturlikhet med warfarin og andre antikoagulanter. 

Mattilsynet har i den forbindelse bedt VKM svare på følgende to spørsmål: Er klassifisering av bentazon for utviklingstoksisitet i kategori Rep2 og merking med R61 riktig i henhold til kriteriene for klassifisering og merking? Oppfyller bentazon også klassifiseringskriteriene for skade på forplantningsevnen?

Svar på spørsmålene ble vedtatt av VKMs Faggruppe for plantehelse, plantevernmidler og rester av plantevernmidler (Faggruppe 2) på et møte 16. juni 2006. I tillegg til faggruppens medlemmer deltok en ad hoc-ekspert i vurderingen. 

Faggruppe 2 er av den oppfatning at det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon for å kunne si at bentazon er fosterskadelig i forsøk med rotter ved doser som ikke gir skader hos mordyret. 

Det foreligger ikke tilstrekkelig dokumentasjon for å kunne si at bentazon kan skade forplantningsevnen i forsøk med rotter, men stoffet gir redusert kroppsvekt hos avkommet ved doser som ikke er toksisk for mordyret.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler