Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Vitamin K – vurdering av foreslåtte maksimumsgrenser i kosttilskudd

Bestilt:

Rapportnr: 2018: 03

Publisert: 28.02.2018

Hovedbudskap:

Nye maksimumsgrenser for vitamin K i kosttilskudd vil ligge under veiledende nivå for øvre inntak av for voksne og unge over 15 år.

Vitenskapskomiteen for mat og miljø har vurdert inntak av vitamin K, øvre tolerable inntaksnivåer og konsekvenser hvis maksimumsgrenser for vitamin K i kosttilskudd endres til 100, 200, 300, 600 eller 800 µg per dag.

Mangler kunnskapsgrunnlag

På grunn av manglende kunnskapsgrunnlag, er det ikke fastsatt et tolerabelt øvre inntaksnivå for hverken vitamin K1 (fyllokinon) eller K2 (menakinoner). Det er imidlertid ikke rapportert om negative helseeffekter hos mennesker eller dyr etter inntak av vitamin K fra mat eller kosttilskudd.

I 2003 lanserte den britiske Expert Group on Vitamins and Minerals et veiledende nivå for øvre inntak av vitamin K1 fra kosttilskudd. Nivået ble satt til 1 mg per dag for voksne. Den britiske ekspertgruppen presiserte at det hefter usikkerhet ved det veiledende nivået, og at det ikke kan tolkes som et øvre tolerabelt inntaksnivå.

VKM mener likevel at det veiledende nivået kan benyttes til å vurdere maksimumsgrensene som Mattilsynet foreslår. VKM begrunner det med at kunnskapsgrunnlaget i ettertid er styrket i en studie som er beskrevet i Nordiske næringsstoffanbefalinger fra 2012.

Det veiledende nivået har senere blitt utledet til veiledende øvre inntaksnivåer for barn og unge ved å justere nivået for voksne for standard kroppsvekt i de ulike aldersgruppene.

For vitamin K1 konkluderer VKM med at:

  • For voksne og unge 15-17 år vil maksimumsgrensene på 100, 200, 300, 600 og 800 µg/dag ligge under veiledende nivå
  • For unge 11-14 år vil maksimumsgrensene på 100, 200, 300 og 600 µg/dag ligge under veiledende nivå, mens maksimumsgrensen på 800 µg/dag vil overskride veiledende nivå
  • For barn 4-10 år vil maksimumsgrensene på 100, 200 og 300 µg/dag ligge under veiledende nivå, mens maksimumsgrensene på 600 µg/dag og 800 µg/dag vil overskride veiledende nivå
  • For barn 1-3 år vil maksimumsgrensene på 100 µg/dag og 200 µg/dag ligge under veiledende nivå, mens maksimumsgrensene på 300, 600 og 800 µg/dag vil overskride veiledende nivå

Det er ikke kunnskapsgrunnlag for å konkludere for vitamin K2.

I tråd med oppdraget er vurderingen basert på publiserte rapporter om øvre inntaksnivåer. VKM har ikke gjennomført et systematisk litteratursøk for å vurdere det samlede kunnskapsgrunnlaget.

Kontakt

Bente Mangschou

Prosjektleder. Klinisk ernæringsfysiolog

T: 98 83 10 12
Send e-post

Andre populære artikler