Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Vitamin E og B6 - vurdering av foreslåtte maksimumsgrenser i kosttilskudd

Bestilt:

Rapportnr: 2017: 3 (vitamin B6) og 2017: 4 (vitamin E)

Publisert: 07.03.2017

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har beregnet hva den norske befolkningen får i seg av vitamin E og vitamin B6 fra kosthold og kosttilskudd. Beregningene er gjort på oppdrag fra Mattilsynet.

Mattilsynet skal bruke VKMs beregninger for å vurdere om de kan endre de nasjonale maksimumsgrensene for vitamin E (alfatokoferol) og vitamin B6 (pyridoksin) i kosttilskudd.

Det er gjort beregninger for alle aldersgrupper over ett år. VKM har også gjort scenarioberegninger for å illustrere konsekvenser av å endre maksimumsgrensene for vitamin E og B6.

Vitamin E

I kosttilskuddsforskriften er maksimumsgrensen for vitamin E i kosttilskudd 30 mg/dag. VKM har vurdert konsekvensene av å endre denne maksimumsgrensen til 15, 50, 100, 150, 200 eller 300 mg/dag.

EUs tidligere vitenskapskomite for mat satte øvre tolerable inntaksnivå for vitamin E i kosttilskudd til 300 mg/dag for voksne. VKM mener det er godt begrunnet, og at det samme nivået kan benyttes i Norge.

Inntak av vitamin E fra kosten regnes som trygt, fordi det ikke er rapportert negative helseeffekter fra vitamin E i mat og drikke. Derfor gjelder disse øvre tolerable inntaksnivåene kun inntak av vitamin E i kosttilskudd.

Store doser i kosttilskudd kan føre til blødninger

Store doser av vitamin E i kosttilskudd kan føre til blødninger og hindre at blod koagulerer. Blødninger er den vanligste negative helseeffekten av kosttilskudd med vitamin E.

Ingen av de foreslåtte endringene av maksimumsgrensene i kosttilskudd (til 15, 50, 100, 150, 200 eller 300 mg/dag) vil føre til overskridelse av det øvre inntaksnivået hos voksne.

Lavere øvre inntaksnivå for barn og unge

Øvre inntaksnivå for barn og unge er ekstrapolert fra øvre inntaksnivå for voksne på grunnlag av kroppsoverflaten (body weight 0.75). Det betyr at det er tatt hensyn til at barn tåler mindre fordi de har mindre kropper.

Barn på to og fire år vil overskride det øvre inntaksnivået dersom de får tilskudd med 150 mg vitamin E per dag. 9-åringer vil overskride det øvre inntaksnivået dersom de får tilskudd med 200 mg vitamin E per dag. 13-åringer vil overskride det øvre inntaksnivået dersom de får tilskudd med 300 mg vitamin E per dag.

Vitamin B6

Gjeldende maksimumsgrense for vitamin B6 i kosttilskudd er 4,2 mg/dag. VKM har gjort scenarioberegninger for å illustrere konsekvensene av å endre denne maksimumsgrensen til 2, 6, 8, 10, 20 eller 25 mg/dag.

EUs tidligere vitenskapskomite for mat satte det øvre tolerable inntaksnivået for vitamin B6 til 25mg/dag for voksne. VKM foreslår at Norge bruker det samme inntaksnivået. Det er ikke rapportert om negative helseeffekter fra inntak av vitamin B6 fra mat og drikke alene.

Det er rapportert om sensorisk nevropati ved bruk av høye doser kosttilskudd med vitamin B6.

For å illustrere konsekvensene av å endre maksimumsgrensene i kosttilskudd til 2, 6, 8, 10, 20 eller 25 mg/dag for ulike aldersgrupper, har VKM tatt utgangspunkt i 95-persentilen for inntak av vitamin B6 fra mat.

Dernest er de foreslåtte endringene i maksimumsgrensene i kosttilskudd plusset på. Beregningene er vurdert opp mot de øvre tolerable inntaksnivåene som EUs tidligere vitenskapskomite for mat har satt for voksne, ungdom og barn.

Barn på to og fire år vil overskride det øvre tolerable inntaksnivået dersom de får tilskudd med 6 mg vitamin B6 eller mer per dag. 9-åringer vil overskride det øvre tolerable inntaksnivået dersom de får tilskudd med 10 mg vitamin B6 per dag. 13-åringer vil overskride det øvre tolerable inntaksnivået dersom de får tilskudd med 20 mg vitamin B6 per dag, og voksne med et tilskudd på 25 mg per dag.

Begge vurderingene er utarbeidet av VKMs faggruppe for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi.

Kontakt

Bente Mangschou

Prosjektleder. Klinisk ernæringsfysiolog

T: 98 83 10 12
Send e-post

Andre populære artikler