Dyrehelse og dyrevelferd

Transport av fisk i lukket system

Bestilt:

Rapportnr: 2008: 23

Publisert: 14.05.2008

Hovedbudskap:

Oppdrettsfisk blir transportert minst to ganger i løpet av livet, en fra klekkeri til oppvekstområde og senere til slakteanlegg. Nytt regelverk på grunn av smittsomme sykdommer gjør at fisken i stadig større grad må transporteres i lukkede systemer, det vil si i brønnbåter og i lastebiler. På oppdrag fra Mattilsynet har Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) foretatt en risikovurdering av slik transport.

 Blant konklusjonene er: 

  • VKMs faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd, som har gjort vurderingen, mener at transport av fisk alltid vil innebære en viss risiko. Fiskens helsetilstand vil ha stor innflytelse på risikoen knyttet til transport. Syk fisk eller fisk med nedsatt immunforsvar er svært sårbare og bør ikke transporteres. Man må sørge for å minimere stress knyttet til håndtering av fisken før og under transporten.
  • Transport i åpne systemer blir vanligvis sett på som mindre risikabelt enn transport i lukkede systemer. På den annen side kan man i større grad foreta beregninger av risiko i lukkede systemer.
  • Transport i lukkede systemer krever vannbehandling og systemer for observasjon av fisken og kontinuerlig måling av vannkvaliteten. Dette betyr at man trenger mannskap med tilstrekkelig erfaring og kunnskap til å håndtere nødssituasjoner.
  • Med unntak av svært ung fisk bør all fisk sultes i minst tre til fem dager før transporten.
  • Det er ikke mulig å gi noen eksakt grense for maksimal transporttid i et lukket system. Det vil avhenge av fiskeart, tetthet, temperatur og vannbehandling i transportenheten. Transport i lukkede systemer bør være så rask som mulig, både i distanse og tid. Ved lengre transporter bør man redusere tettheten av fisk. 
  • Dersom man reduserer vanntemperaturen under transporten, kan dette redusere effekten av flere faktorer på fiskefysiologi og -velferd. Temperaturreduksjonen må gjøres med stor forsiktighet, og anbefales ikke å overstige 1, 5 °C/time. For atlantisk laks og regnbueørret bør ikke transporttemperaturen være under 6 °C.

Kontakt

Dean Basic

Prosjektleder, ph.d.

T: 45 43 20 45
Send e-post

Andre populære artikler