Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Svar på innsigelser fra The Retinol Consortium til «Risikovurdering av vitamin A (retinol og retinylestere) i kosmetiske produkter»

Bestilt:

Rapportnr: 2013: 22

Publisert: 15.04.2013

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) kan ikke se at det er grunnlag for å endre risikovurderingen av vitamin A i kosmetiske produkter ut i fra de innvendingene som The Retinol Consortium har lagt frem. Det er konklusjonen til VKM etter å ha vurdert innvendingene.

VKMs faggruppe for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk publiserte i 2012 en risikovurdering av vitamin A på oppdrag fra Mattilsynet.

VKM skulle beregne total-inntaket av vitamin A fra kosmetiske produkter i tillegg til bidraget fra mat og kosttilskudd.

Risikovurdering av vitamin A i kosmetikk

VKM ble bedt om å vurdere effekter av vitamin A i kosmetiske produkter både lokalt i huden og i kroppen som helhet etter opptak. Oppdraget fra Mattilsynet omfattet beregninger av den totale mengden vitamin A ulike aldersgrupper i den norske befolkningen eksponeres for igjennom kosmetiske produkter, i tillegg til fra mat og kosttilskudd.

Mattilsynet ba også VKM om å beregne hvor mye vitamin A befolkningen eksponeres for hvis den maksimalt tillatte konsentrasjonen av retinol og retinyl estere i kosmetiske produkter økes (et verste-fall scenario).

Innsigelser til risikovurderingen

The Retinol Consortium har fremsatt flere innsigelser, hovedsakelig til beregningene av bidraget fra kosmetikk til totalmengden av vitamin A i kroppen i VKMs vurdering.

Innsigelsene gikk blant annet på at retinol og retinyl-estere fra bruk av kosmetiske produkter på hud etter deres mening ikke vil føre til økt konsentrasjon av vitamin A i kroppen og dermed mulige negative helseeffekter, på VKMs valg av data som er lagt til grunn for beregning av opptak gjennom hud og på at beregningen av hva kroppen eksponeres for ved et verste-fall scenario gir en overestimering av eksponeringen.

VKMs vurdering av innsigelsene

VKMs faggruppe for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk har vurdert innsigelsene ut fra den litteraturen som ble brukt ved utarbeidelsen av risikovurderingen av vitamin A samt tilgjengelig litteratur som er trukket frem i innsigelsesbrevet fra The Retinol Consortium.

Faggruppen har besvart det de anser å være de viktigste innvendingene i brevet fra The Retinol Consortium, og konkluderer med at innspillene fra The Retinol Consortium ikke gir grunnlag for å endre den opprinnelige risikovurderingen.

Kontakt

Gro Mathisen

Prosjektleder. Dr.Scient.

T: 99 59 37 80
Send e-post

Andre populære artikler