Dyrehelse og dyrevelferd

Risikovurdering - mulige smitteveier for Gyrodactylus salaris

Bestilt:

Rapportnr: 2005: 31

Publisert: 20.05.2005

Hovedbudskap:

Mattilsynet har bedt Vitenskapskomiteen for mattrygghet om å utrede betydningen av mulige smitteveier for G. salaris basert på eksisterende kunnskap og der sannsynligheten for overføring av smitte mellom vassdrag med ulike smitteveier rangeres. Vurderingen er utført av Vitenskapskomiteens Faggruppe 8; Dyrehelse og dyrevelferd. Som grunnlag for vurderingen er det utarbeidet en utredningsrapport ved Veterinærinstituttet.

Lakseparasitten Gyrodactylus salaris ble første gang påvist i Norge i 1975.

Parasitten ble innført fra Sverige, og har senere spredt seg med utsetting av fisk og med migrerende laks i brakkvannslag til over 40 norske laksevassdrag.

I de fleste spredningstilfellene er den sannsynlige smitteveien kjent, men det finnes også smittede vassdrag der smittekilden og smitteveien er ukjent.

Forventet hyppighet av hendelsesforløp som vil spre G. salaris til nye vassdrag og konsekvensen av slik spredning er vurdert.

Faggruppen har kommet frem til følgende rangering av risiko:

  1. Spredning av G. salaris med vandring av fisk i brakkvan
  2. Spredning av G. salaris fra infiserte fiskeanlegg
  3. Utsetting av G. salaris infisert fisk
  4. Spredning av frie G. salaris med utstyr som har vært i kontakt med infisert fisk
  5. Spredning av G. salaris gjennom uforutsigbar menneskelig aktivitet
  6. Spredning av frie G. salaris med vann
  7. Naturlig spredning av G. salaris med andre arter enn anadrom laksefisk

Endrete forvaltningsrutiner og tiltak, overvåkningsinnsats, og driftsrutiner ved fiskeanlegg i ferskvann, vil kunne påvirke dette bildet.

Kontakt

Dean Basic

Seniorrådgiver dyrehelse og dyrevelferd

T: 45 43 20 45
Send e-post

Andre populære artikler