Plantehelse

Risikovurdering av skogskadegjøreren Ips aminitus i Norge

Bestilt:

Rapportnr: 2008: 26

Publisert: 04.06.2008

Hovedbudskap:

Skogskadegjøreren Ips amitinus er en nær slektning av granbarkbillen (Ips typographus). Den er siden 2002 blitt påvist flere ganger i importert tømmer, og overvintring har blitt registrert i ett tilfelle på en lagerplass. Sannsynligheten for at I. amitinus er etablert i Norge i dag anses allikevel som lav. 

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har på bestilling overlevert en risikovurdering av I. amitinus til
Mattilsynet.

Mattilsynet har bedt VKM om bl.a. å belyse

  • sannsynligheten for at skadegjøreren er etablert i Norge i dag
  • muligheten for naturlig spredning fra områder i Europa der skadegjøreren er etablert
  • sannsynligheten for innførsel og etablering via handel med ulike typer planter og treprodukter fra land der skadegjøreren forekommer
  • mulige konsekvenser av en etablering 

VKMs Faggruppe for plantehelse har utarbeidet risikovurderingen med bakgrunn i en utredning fra Norsk institutt for skog og landskap.

Faggruppe for plantehelse konkluderer at den massive importen av visse trevarer medfører en høy sannsynlighet for at I. amitinus kommer inn i Norge, og avstander fra innførselspunktene til naturlige
habitater i skog er kort.

Klima- og miljøforholdene i Norge er for det meste tilsvarende opprinnelsesområdet til I. amitinus, og det er ikke sannsynlig at håndteringspraksis eller naturlige fiender vil forhindre etablering i Norge.

Du kan lese mer om sannsynligheten for spredning og mulige konsekvenser av skogskadegjøreren i risikovurderingen.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler