Hygiene og smittestoffer

Risikovurdering av krav til hygienisering av organisk gjødsel

Bestilt:

Rapportnr: 2011: 08

Publisert: 28.03.2011

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) anbefaler at det innføres nye indikatorer for å påvise at husdyrgjødsel og avløpsslam ikke inneholder farlige smittestoffer.

I dag krever regelverket at gjødsel og avløpsslam blir hygienisert, det vil si det gjennomgår en prosess for å fjerne eventuell smitte.

Videre skal det tas ut prøver av Salmonella og termotolerante koliforme bakterier (TKB) fra det ferdige produktet.

Ifølge forskriften om gjødselvarer mv. av organisk opphav, skal gjødselprodukter ikke inneholde salmonellabakterier eller infektive parasittegg, og innholdet av termotolerante koliforme bakterier (TKB) skal være mindre enn 2500 CFU per gram tørrstoff.

Mattilsynet gjennomgår regelverket

Mattilsynet holder for tiden på å gjennomgå regelverket for organisk gjødsel. I den forbindelse er VKM bedt om å vurdere hvilke indikatorer som bør brukes for å påvise at hygieniseringen av gjødselproduktene er tilfredsstillende.

VKM anbefaler nye mikrobielle indikatorer

VKM anbefaler i sin vurdering at dagens krav til analyse av Salmonella og TKB erstattes med krav til analyser av enterokokker og E.coli.

VKM påpeker at indikatormikrobene som det settes krav til i realiteten bare fungerer som et supplement til den løpende prosessorienterte internkontrollen.

VKM forutsetter at de hygieniseringsmetodene som anvendes er kontrollert (validert) med henblikk på effekten versus parasittegg.

Kontakt

Andre populære artikler