Plantehelse

Risikovurdering av billen Agrilus anxius som dreper bjørk

Bestilt:

Rapportnr: 2012: 23

Publisert: 05.07.2012

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) mener det er meget sannsynlig at billen Agrilus anxius vil etablere seg på bjørk i Norge hvis den blir innført til landet. Ved en eventuell etablering er det sannsynlig at billen vil drepe bjørk over store områder her i landet. De økonomiske og miljømessige konsekvensene kan bli meget store.

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) mener det er meget sannsynlig at billen Agrilus anxius vil etablere seg på bjørk i Norge hvis den blir innført til landet. Ved en eventuell etablering er det sannsynlig at billen vil drepe bjørk over store områder her i landet. De økonomiske og miljømessige konsekvensene kan bli meget store.

Dette fremgår av en risikovurdering som VKM har utarbeidet på oppdrag fra Mattilsynet. Agrilus anxius er den mest alvorlige skadegjøreren på bjørk i Nord-Amerika, hvor den har ført til omfattende død av bjørketrær.

Foreløpig er den ikke påvist utenfor Canada og USA.

VKM mener at det er lav til middels sannsynlighet for at billen vil bli innført til Norge. Den skogdekte delen av Sør- og Midt-Norge og Pasvikdalen i Øst-Finnmark ansens som utsatt område for en eventuell etablering.

Bakgrunn for oppdraget

I 2011 gjennomførte EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization) en risikovurdering av Agrilus anxius. EPPO konkluderte med å anbefale sine medlemsland i utsatte områder å regulere billen som en karanteneskadegjører.

Med utgangspunkt i EPPOs vurdering har Mattilsynet bedt VKM å gjøre en vurdering av Agrilus anxius for norske forhold.

Mattilsynet vil bruke vurderingen som bakgrunn for å bestemme om billen skal reguleres som en karanteneskadegjører i Norge, og i så fall hvilke tiltak som bør innføres for å hindre innførsel og etablering i landet.

Biologi

Larvene hos Agrilus anxius lager ganger i treet som kutter av ledningsvevet og kan drepe treet. I Norge er det forventet at Bjørk (Betula pubescens) og Hengebjørk (Betula pendula), i tillegg til noen prydarter av bjørk, vil være mottakelige for angrep. Dvergbjørk (Betula nana) som vokser i høyereliggende strøk har ikke blitt påvist å være mottakelig.

Innførselsveier og risikoreduserende tiltak

VKM har identifisert fire aktuelle innførselsveier for Agrilus anxius til Norge: Bjørkeflis, trevirke av bjørk med eller uten bark, bjørketrær til planting, og møbler eller andre gjenstander av ubehandlet bjørk.

VKM mener at EPPOs vurderinger av risikoreduserende tiltak for de ulike innførselsveiene i stor grad er relevante også for Norge.

For flis og trevirke har VKM konkludert med følgende:

  • Et tiltak kan være å tillate import kun i den kalde årstiden. VKM menerat en slik tidsbegrenset importtillatelse bør vurderes for hver enkelt sak. Det forutsettes at varen dekkes under transport, at utendørs lagring ikke tillates, og at flis/trevirke prosesseres senest innen 1. februar. Tiltaket er ikke mulig å gjennomføre hvis store volumer av flis eller tømmer fra ulike importdatoer lagres sammen uten å kunne skilles fra hverandre.
  • Alternativt kan flis lagres i minst ett år og trevirke i minst to år før eksport, under egnede forhold og streng kontroll for å sikre at kravene blir overholdt. 
  • Et tredje alternativ er å fjerne bark og minst 1,27 cm av den ytre veden av stokken, slik EPPO har foreslått i sin risikovurdering. VKM mener at sikkerheten ved tiltaket avhenger av utstyret som blir brukt, og at importtillatelse bør vurderes for hver enkelt sak.

Behandling i VKM

VKMs faggruppe for plantehelse har gjennomført risikovurderingen. Den bygger på EPPOs risikoanalyse av Agrilus anxius fra 2011, og på internasjonal litteratur og metoder for risikovurderinger.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler