Plantevernmidler

Revurdering av plantevernmiddelet Proman med det virksomme stoffet metobromuron

Bestilt:

Rapportnr: 2015: 33

Publisert: 21.12.2015

Hovedbudskap:

På oppdrag for Mattilsynet har Vitenskapskomiteen for mattrygghet vurdert argumentene i en klage på Mattilsynets avslag om å tillate plantevernmidlet Proman i Norge.

Proman er et plantevernmiddel med virkestoffet metobromuron som det er søkt bruksgodkjenning for i Norge. Middelet et tenkt brukt som ugrasmiddel ved dyrking av poteter utendørs. Proman ble vurdert av VKM i januar 2015 Pdf, 1.3 MB.

På grunnlag av blant annet VKMs rapport avslo Mattilsynet søknaden om godkjenning av Proman. Søkeren har klaget på denne avgjørelsen, og VKM ble bedt om å gi en vurdering av argumentene i klagen, og om disse argumentene medfører endring i VKMs konklusjon i den opprinnelige vurderingen.

I den opprinnelige vurderingen var det VKMs oppfatning at de kreftfremkallende effekter som er observert hos rotter eksponert for metobromuron kan være relevante for mennesker. Videre var det faggruppens oppfatning at de ulike typer av forsinket forbeining som følge av eksponering for metobromuron bør vurderes samlet når en ser på stoffets evne til å fremme misdannelser.

Det siste påvirker VKMs forslag til fastsettelse av toksikologiske referanseverdier. VKM mente videre at de svulsttyper som er funnet i kreftforsøk på rotter, sammen med et såkalt Hershberger forsøk, supplerende in vitro studier samt analogibetraktningen med andre stoffer, tilsier at en ikke kan utelukke at metobromuron kan ha en hormonell (anti-androgen) effekt.

VKM har gjennomgått og vurdert argumentene fremsatt i klagen. Argumentene endrer ikke VKMs hovedkonklusjoner i den opprinnelige vurderingen. VKM har imidlertid gjort noen små endringer i ordlyden på konklusjonene, for å legge mer vekt på usikkerhet som påpekt i klagen.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler