Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Miljørisikovurdering av genmodifisert mais 1507 x 59122 (EFSA/GMO/NL/2005/28)

Bestilt:

Rapportnr: 2008: 20

Publisert: 09.05.2008

Hovedbudskap:

Miljørisikovurderingen av den genmodifiserte herbicid- og insektresistente maislinjen 1507x59122 fra Pioneer Hi-Bred International, Inc. og Mycogen Seeds (EFSA/GMO/NL/2005/28) er utført av Faggruppe for genmodifiserte organismer under Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM).

VKM er blitt bedt av Direktoratet for naturforvalting (DN) om å vurdere miljørisiko ved en eventuell godkjenning av maislinje 1507x59122 for alle bruksområder, inkludert dyrking. Faggruppe for genmodifiserte organismer har tidligere vurdert helseaspekter knyttet til bruk av maislinjen som næringsmiddel og fôrvare (VKM 2007).

Samlet vurdering: Det er betydelige kunnskapsmangler relatert til effekter av Bt-toksinene Cry1F og Cry34Ab1/Cry35Ab1 på ikke-målgrupper av terrestriske og akvatiske organismer. 

I norsk sammenheng, og sett i forhold til annen mais, finner likevel Faggruppen at maishybriden 1507x59122 har en lav risiko for effekter på miljø.

Kontakt

Merethe Aasmo-Finne

Fagdirektør miljø. Dr.Scient.

T: 93 06 22 72
Send e-post

Andre populære artikler