Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Miljøeffekter av stoffer i solkrem – en systematisk kartlegging av forskning

Bestilt:

Rapportnr: 2020: 14

Publisert: 08.12.2020

Hovedbudskap:

For å få et klart bilde av den beste tilgjengelige kunnskapen om miljøeffekter av stoffer i solkrem, må den oppsummeres på en systematisk måte.

Det er budskapet fra VKM, som har kartlagt forskning på solkrem og miljøeffekter. Hensikten var å få oversikt over forskningen på området. Ettersom det finnes mye forskning, valgte vi å bare kartlegge oversiktsartikler.

"Beste tilgjengelige kunnskap" er forskning som er systematisk oppsummert hvor forfatterne først har satt opp kriterier for hvilke studier som er relevante for spørsmålet de ønsker svar på. Deretter har de søkt etter alle relevante studier, og vurdert styrker og svakheter ved studiene de fant. Slike kunnskapsoppsummeringer kalles for systematiske oversiktsartikler.

Systematisk kartlegging

VKM har brukt etablerte metoder i den systematiske kartleggingen (engelsk: scoping review). Før kartleggingen publiserte VKM en protokoll som beskrev hvordan arbeidet skulle gjennomføres.

-Vi fant 41 oversiktsartikler som oppsummerte forskning på miljøeffekter av ulike ingredienser i solkrem. 31 av disse ble tatt med i kartleggingen. Resten ble utelatt fordi de ikke henviste til primærstudier, ikke beskrev hensikten med studien eller fordi effektene som ble studert ikke var klart beskrevet, sier Camilla Svendsen. Hun har vært faglig leder av arbeidet.

Hun opplyser at VKM blant annet har kartlagt hvilke ingredienser som er studert, hvilke negative effekter som var studert, og hvilke modeller som ble brukt i disse studiene.

- Vår kartlegging viser at det er gjort mye forskning på solkrem og miljøeffekter. -De 31 oversiktsartiklene vi har kartlagt, refererte til over 200 ulike primærstudier, sier Svendsen.

- Ingen av de 41 oversiktsartiklene vi fant beskrev bruk av metoder som skal sikre at forskningen oppsummeres på en objektiv, gjennomsiktig og etterprøvbar måte, fortsetter Svendsen. Det vil si at artiklene mangler beskrivelser som kjennetegner metoder for "beste tilgjengelige kunnskap".

- Det er behov for systematiske oppsummeringer av forskningen på området for å få et klart bilde av hva vi vet og ikke vet om miljøeffekter av stoffer i solkrem, slik at beslutningstakere får et godt kunnskapsgrunnlag, sier Svendsen.

VKMs faggruppe for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk er ansvarlig for rapporten.

Prosjektgruppen

Prosjektgruppen bestod av:

Camilla Svendsen Åpnes i nytt vindu. (faglig leder), medlem av faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Tove Gulbrandsen Devold Åpnes i nytt vindu., medlem av faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Jens Rohloff, medlem av faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Eva Marie-Louise Denison Pdf, 341.6 kB, åpnes i nytt vindu., Folkehelseinstituttet

Maria Gulbrandsen Asmyhr, VKMs sekretariat

Jostein Starrfelt, VKMs sekretariat

Gro Haarklou Mathisen Åpnes i nytt vindu., prosjektleder, VKMs sekretariat

Kontakt

Camilla Svendsen

Medlem av faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk. Ph.d.

M: 92 65 37 11
Send e-post

Andre populære artikler