Hygiene og smittestoffer

Kvalitetskrav for vann til jordvanning

Bestilt:

Rapportnr: 2014: 23

Publisert: 07.05.2014

Hovedbudskap:

På oppdrag fra Mattilsynet har Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKMI) vurdert hvilken smitterisiko overflatevann, grunnvann og brønnvann utgjør når det brukes til vanning av jord der det dyrkes grønnsaker, frukt og bær. Mattilsynet vil bruke vurderingen til utvikling av sitt tilsynsarbeid.

Bakterier, virus, parasitter og uønskede kjemiske stoffer i vanningsvann kan forårsake sykdom, hvis forurenset vann blir brukt til å vanne grønnsaker, frukt og bær.

Lav smitterisiko

VKM konkluderer at risikoen for overføring av smitte med vanningsvann til grønnsaker, frukt og bær i Norge er lav. Grunnen er at smittepresset i Norge generelt er lavt.

Risiko for sykdom hos mennesker er størst for bakterier, virus eller parasitter som har lav smittedose. Smittedose vil si hvor mye smitte som må til for å gi sykdom. Smittestoffer som gir sykdom ved lav smittedose er blant annet bakteriene Enterohemoragiske E. coli (EHEC), og Campylobacter, norovirus og ulike parasitter.

Overflatevann utgjør størst smitterisiko, og særlig når vannet spres med vannspreder. Ved dryppvanning drypper vannet fra en slange på bakken og rett ned på røttene. Da kommer vannet ikke i kontakt med de spiselige delene av grønnsaker, frukt og bær over bakken.

VKM antar at valg av vanningsmetode og overvåking av vannkilden vil redusere eventuell smitteforurensning. En karensperiode etter siste vanning, vil gi færre av de fleste skadelige bakterier på grønnsaker, frukt og bær.

Tungmetaller, miljøgifter og plantevernmidler

VKM konkluderer med at konsum av grønnsaker frukt og bær vannet med overflatevann fra lokale kilder ikke utgjør noen helserisiko når det gjelder tungmetaller, persistente organiske miljøgifter eller plantevernmidler.

Risikobaserte vannprøver

VKM mener det bør tas risikobaserte vannprøver. VKM mener det er en fordel om vannprøvene tas når det vannes. For overflatevann bør det ofte tas flere vannprøver i løpet av året for å forhindre at det vannes med smitteforurenset vann.

VKM mener at funn av bakterien E. coli kan brukes som indikator på at vannet er nylig er blitt forurenset. For å vurdere eldre forurensning av vanningsvann, foreslås enterokokk-tarmbakterier som indikator.

Beskrivelse av arbeidet

VKM har gjennomgått og vurdert fagfellevurdert forskning og rapporter fra nasjonale og internasjonale vitenskapelige organer.

VKMs faggruppe for hygiene og smittestoffer er ansvarlig for denne vurderingen. Grunnlagsdokument ble utarbeidet av en prosjektgruppe som besto av medlemmer av denne faggruppen, faggruppen for forurensninger naturlige toksiner og medisinrester og medlemmer i faggruppen for plantevernmidler.

Kontakt

Andre populære artikler