CITES

Kunnskapsgrunnlaget for forslagene til endringer i regulering av ville dyr og planter truet av internasjonal handel

Bestilt:

Rapportnr: 2019:11

Publisert: 15.08.2019

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har vurdert kunnskapsgrunnlaget for forslagene om endringer i reguleringen av handel med en rekke arter av ville dyr og planter.

Vurderingen er gjort på oppdrag fra Miljødirektoratet. Vurderingen utgjør en del av det vitenskapelige grunnlaget for Norges bidrag til partsmøtet i Konvensjonen om internasjonal handel med truede arter av fauna og flora, CITES. Møtet holdes i Genève 17. - 28. august 2019.

CITES´ lister

I forkant av partsmøter kan medlemslandene i CITES foreslå endringer i reguleringen av arter. Artene som er beskyttet av CITES, er fordelt på tre lister med ulik grad av handelsrestriksjoner.

Liste I omfatter arter som er så utryddingstruet at all kommersiell handel er forbudt. Liste II omfatter arter der internasjonal handel må overvåkes for å sikre artenes overlevelse. Liste III omfatter arter med lokale bestander som er beskyttet i minst ett utbredelsesland, og hvor dette landet har bedt om hjelp fra andre CITES-medlemsland for å kontrollere handel. Endringsforslagene kan for eksempel være å flytte en art fra liste I til liste II, eller få arter som ikke tidligere har vært i CITES-systemet, på en liste.

Taksonomiske grupper

Artene i forslagene som VKM har vurdert, tilhører åtte ulike taksonomiske grupper. De fleste er reptiler og pattedyr, men det er også flere forslag for planter, fugler, amfibier, haier og skater, virvelløse dyr og pigghuder.

Slik har VKM gått frem

VKM har gått gjennom tilgjengelig informasjon om artenes biologi, bestandsstørrelse og struktur, samt utviklingstrender i populasjonen, utbredelsesstatus, bevaringsbehov og bevaringstiltak og status for lovlig og ulovlig handel. Med grunnlag i denne informasjonen har VKM vurdert om handel kan påvirke artenes overlevelse.

Kontakt

Eli K. Rueness

Medlem av faggruppen for CITES. Dr.Scient.

M: 99 22 59 24

Andre populære artikler