Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte soyaen GMB151 (søknad EFSA-GMO-NL-2018-153)

Bestilt:

Rapportnr: Innspill til EFSA

Publisert: 08.06.2019

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har vurdert en søknad om godkjenning av den genmodifiserte soyaen GMB151. Soyaen er søkt godkjent til import, videreforedling og til bruk som mat og fôr i EØS-området.

Vurderingen ble utført i forbindelse med EFSAs (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghets) offentlige høring av søknaden, på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet.

Vurderingen er basert på en gjennomgang og vurdering av dokumentasjon fra søker og relevant uavhengig vitenskapelig litteratur.

Genmodifisert soya GMB151 har økt toleranse overfor ugrasmidler med virkestoffet isoxaflutole, og er motstandsdyktig mot planteparasittnematoden Heterodera glycines.

Godkjenningsprosess for genmodifiserte organismer

Norge er gjennom EØS-avtalen tilsluttet EUs godkjenningssystem for utsetting av genmodifiserte organismer (GMO) til miljøet etter direktiv 2001/18/EF. Direktivet er tatt inn i norsk rett gjennom genteknologiloven. I EU reguleres GMO og avledede genmodifiserte produkter både av direktivet og forordning 1829/2003. Forordningen omhandler genmodifisert mat og fôr. Forordningen er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen, eller norsk rett. Norge følger imidlertid EUs saksbehandling av GMO- søknadene, i forberedelse på implementering av forordningen i Norge.

Når et selskap søker om godkjenning av en genmodifisert organisme eller avledede, genmodifiserte produkter, sendes søknaden til kompetente myndigheter i et EU-land. Søknaden videresendes til EFSA. EFSA sender søknaden på offentlig høring i EØS-landene. VKM vurderer søknaden og utarbeider innspill til EFSA. EFSA ferdigstiller sin risikovurdering basert på dokumentasjon fra søker, innspill fra EØS-landene og uavhengig litteratur. Risikovurderingen oversendes EU-kommisjonen.

Innspillet ble sendt til EFSA innen fristen 8. juni 2019.

Kontakt

Andre populære artikler