Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte rapsen T45 (EFSA-GMO-RX-012)

Bestilt:

Rapportnr: Innspill til EFSA

Publisert: 10.09.2018

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har vurdert helse- og miljørisiko ved den genmodifiserte rapsen T45. Rapsenble i 2009godkjent til import, videreforedling og til bruk som mat og fôrunder EU-forordning 1829/2003, og søknaden gjelder derfor fornyet godkjenning i EØS-området.

I henhold til opplysninger fra EU-kommisjonen er imidlertid rapslinjen trukket fra markedet og dyrkingen avsluttet allerede etter vekstsesongen 2005. Lagerpartier av T45 er, i henhold til søker, tilbakekalt og destruert, og eventuell import til EØS-området vil derfor være begrenset til utilsiktet innblanding i andre partier av oljeraps.

VKMs innspill til EFSAs offentlige høring av søknaden er utført på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet.

VKMs kommentarer er utarbeidet etter en gjennomgang og vurdering av dokumentasjon fra søker og relevant uavhengig vitenskapelig litteratur.

Norge er gjennom EØS-avtalen tilsluttet EUs godkjenningsordning for genmodifiserte organismer. Når et selskap søker om godkjenning av en genmodifisert organisme sendes søknaden til EFSA. EFSA sender søknaden på offentlig høring i EU- og EØS-landene. VKM vurderer søknaden og utarbeider innspill til EFSA. EFSA ferdigstiller sin risikovurdering basert på dokumentasjon fra søker, innspill fra medlemslandene og uavhengig litteratur. Risikovurderingen oversendes EU-kommisjonen.

Etter en eventuell godkjenning i EU får VKM i oppdrag å utarbeide en endelig helse- og miljørisikovurdering av den genmodifiserte organismen.

Genmodifisert raps T45 har økt toleranse overfor ugrasmidler med virkestoffet glufosinat-ammonium. Innspillet ble sendt til EFSA innen fristen 10. september 2018.

Kontakt

Andre populære artikler