Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte rapsen MS11 (søknad EFSA/GMO/BE/2016/138).

Bestilt:

Rapportnr: Innspill til EFSA

Publisert: 23.06.2017

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet vurdert den genmodifiserte rapsen MS11 med hensyn på helse- og miljørisiko ved. Rapsen er søkt godkjent til import, videreforedling og til bruk som mat og fôr i EØS-området.

VKMs kommentarer til høringen av rapsen MS11 er utarbeidet etter en gjennomgang og vurdering av dokumentasjon fra søker og relevant uavhengig vitenskapelig litteratur.

Når et selskap søker om godkjenning av en genmodifisert organisme, sendes søknaden til kompetente myndigheter i et medlemsland i EU. Medlemslandet videresender søknaden til EUs myndighet for næringsmiddeltrygghet – European Food Safety Authority, EFSA. EFSA sender søknaden på tre måneders offentlig høring i EU- og EØS-landene. Norge kan delta i høringsrunden og kan gi innspill til søknaden. EFSA ferdigstiller sin risikovurdering basert på dokumentasjon fra søker, innspill fra medlemslandene, uavhengig litteratur etc. Risikovurderingen oversendes EU-kommisjonen.

Etter en eventuell godkjenning i EU får VKM i oppdrag å utarbeide en endelig helse- og miljørisikovurdering av den genmodifiserte organismen.

Genmodifisert rapsen MS11 er en hannsteril raps utviklet for å sikre kontroll ved pollinering (X). Planten har også økt toleranse overfor ugrasmidler med virkestoffet glufosinat-ammonium.

Innspillet ble sendt til EFSA 23. juni 2017.

Kontakt

Andre populære artikler